Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в процедура открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на техническо оборудване за провеждане на Kарвинг фестивал” 23.02.2012 Съдържание:   Челен лист Съдържание   ДОКУМЕНТИ   1. Заповед за откриване на процедура 2. Решение за откриване на малка обществена поръчка 3. Обявление за малка обществена поръчка 4. Условия за участие и указания към участниците в „открит конкурс” за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на техническо оборудване на провеждане на Карвинг фестивал” 5. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите 6. Пълно описание на предмета 7. Техническа спецификация   ОБРАЗЦИ   1. Образец № 1 - Административни сведения 2. Образец № 2 - Справка - декларация за оборудване (собствено или наето) за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на техническо оборудване за провеждане на Карвинг фестивал” 3. Образец № 3 - Ценово предложение 4. Образец № 4 - Техническо предложение 5. Образец № 5 - Списък на лицата, ангажирани в изпълнението на малка обществена поръчка 6. Образец № 6 - Справка за общия оборот на извършени услуги за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си за последните 3 (три) финансови години 7. Образец № 7 - Справка - Декларация на изпълнени договори за последните 3 години 8. Образец № 8 - Проект на договор 9. Образец № 9 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 10. Образец № 10 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 11. Образец № 11 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 12. Образец № 12 - Декларация 13. Образец № 13 - Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 5 от НВМОП 14. Образец № 14 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 15. Образец № 15 - Декларация за член на обединение 16. Образец № 16 - Декларация на член от екипа

Документация за участие в процедура открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на техническо оборудване за провеждане на Kарвинг фестивал”