Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали, формуляри, хартия и офис консумативи за нуждите на Община Лясковец за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.”, по обособени позиции 26.11.2012 Позиция І "Канцеларски материали и формуляри" Позиция ІІ "Копирна, принтерна хартия и офис консумативи"   Съдържание:   1. Заповед за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали, формуляри, хартия и офис консумативи за нуждите на Община Лясковец за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2012 г." 2. Публична покана. 3. Описание на предмета и указания за участниците. 4. Заявление за участие /Образец № 1/. 5. Техническо предложение /Образец № 2/. 6. Ценово предложение /Образец № 3.1 и № 3.2/. 7. Административни сведения /Образец № 4/. 8. Договор за доставка - проект /Образец № 5/. 9. Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона на обществените поръчки /Приложение № 1/. 10. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона на обществените поръчки /Приложение № 2/. 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /Приложение № 3/. 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /Приложение № 4/. 12. Техническа спецификация /Приложение № 5/.

Документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали, формуляри, хартия и офис консумативи за нуждите на Община Лясковец за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.”, по обособени позиции