Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 28 / 10.12.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 10.12.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 28

ОТНОСНО: Вземане на решение по писмо на МРРБ № 92-00-1017/03.12.2003г. относно провеждане на Общо събрание на съдружниците на “ВиК Йовковци” ООД гр.В.Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 6 гласа “за”, 5 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Не приема предложението за подкрепа предложенията на Министъра на регионалното развитие и благоустройството включени в предложения дневен ред на Общото събрание на съдружниците във “ВиК Йовковци” ООД гр.В.Търново, насрочено за 11.12.2003г. от 9.00 часа в административната сграда на дружеството находяща се на ул. “П.Яворов” № 30 гр.В.Търново.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/