Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 23 / 26.11.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 23

ОТНОСНО: Промяна в текста на глава втора, раздел І-ви от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, приета с Решение № 521/12.02.2003г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, в изпълнение на чл.8, ал.5 и ал.6, чл.66, ал.1 и § 47 на ПЗР от ЗМДТ.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Променя текста на глава втора, раздел І-ви от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, както следва:

1.1.Чл.15 – съществуващият текст става ал.1 (в сила от 01.01.2004г.) Не се събира такса в населените места, когато Общината не предоставя услугата и не се извършват разходи по чл.10.

1.2.Създава в чл. 15 нова ал.2 (в сила до 01.01.2005г.) Не се събират такси за имотите, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация в Териториална данъчна дирекция по местонахождението им от собственика или ползвателя до края на предходната година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/