Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 21 / 26.11.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 21

ОТНОСНО: Утвърждаване на месечни средни брутни работни заплати на кмета на Община Лясковец, кметовете на Кметства и възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Лясковец, считано от 04.11.2003 година.

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.26, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.1, ал.1, т.4, чл.6, ал.1 и т.8 /а/ от забележките към Приложение № 4 за определяне на основните месечни работни заплати и допълнителните трудови възнаграждения на кмета на Общината и кметовете на Кметства от Постановление 136/23.06.2003г. на Министерски съвет за изменение на Постановление 40/17.02.2003г. на Министерски съвет за работната заплата в бюджетните организации и дейности.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.1, т.4, чл.6, ал.1 и т.8 /а/ от забележките към Приложение № 4 за определяне на основните месечни работни заплати и допълнителните трудови възнаграждения на кмета на Общината и кметовете на Кметства от ПМС 136/23.06.2003г. за изменение на ПМС №40/17.02.2003г. опредeля:
- основна месечна работна заплата на кмета на Община Лясковец категория Б 4 – инж. Димитър Ников Дервишев в размер на 762.00 лв. и по 1 % за навършена прослужена година за продължителна работа, съгласно Кодекса на труда и Колективния трудов договор, считано от 04.11.2003 година.
- основно месечно трудово възнаграждение на кметовете на населени места и по 1 % за навършена прослужена година за продължителна работа, съгласно Кодекса на труда и Колективния трудов договор при навършване на цяла година за кмет на Кметство категория В 3, както следва:

- Кметство с. Джулюница – Янко Колев Янков 435.00 лв.
- Кметство с. Козаревец – Парашкев Стоянов Парашкевов 435.00 лв.
- Кметство с. Добри Дял – Димитър Василев Димитров 435.00 лв.
- Кметство с. Драгижево – Стефан Георгиев Михайлов 435.00 лв.
- Кметство с. Мерданя – Стефан Иванов Драгански 435.00 лв.

2. На основание чл.26, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация определя основно възнаграждение на Председателя на Общински съвет Валентин Кръстев Трайков на 90% от възнаграждението на кмета на Общината в размер на 686 лв., считано от 04.11.2003г. и процент за продължителна работа, съгласно Кодекса на труда.

3. Задължава кмета на Община Лясковец да представи в срок до 15 януари 2004г. предложение за изменение в Колективния трудов договор за диференциране заплатите на кметовете на населени места в община Лясковец, съгласно числеността на населението в тях.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/