Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 33 / 18.12.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 18.12.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 33

ОТНОСНО: Предоставяне под наем помещение общинска собственост за клуб на политическа партия.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.4 от Закона за общинска собственост, чл.9, ал.3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи общинска собственост, във връзка с чл.19, ал.1 и 2 от Закона за политическите партии и молба с вх.№ М 1512/14.11.2003г. от председателя на ОбС на ДПС гр.Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Предоставя под наем за клуб на Общински съвет на ДПС гр.Лясковец помещение с площ 15.20 кв.м в сградата на ул. “В.Левски” № 19 при месечна наемна цена 4.48 лв., която да бъде актуализирана с индекс, съобразен с увеличението на минималната работна заплата за страната.

2.Текущите разходи, свързани с ползването на помещението са за сметка на наемателя.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за наем с ОбС на ДПС гр.Лясковец за срок от три години, считано от 15.12.2003г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/