Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 26 / 10.12.2003

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 10.12.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 26

ОТНОСНО: Вътрешни компенсирани промени между отделните обекти.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 година, писмо № 08-00-371 от 19.06.2003 година на МФ и в изпълнение на инвестиционната програма на Общината.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема вътрешните компенсирани промени между разходните параграфи на отделните обекти с инвестиционно предназначение, дълготрайните материални активи и нематериалните дълготрайни активи финансирани с целева субсидия за капиталови разходи:

  става било разлика
§ 51-00 основен ремонт на ДМА
Функция - “Образование”
ОУ ”Кирил и Методий” с.Козаревец - основен ремонт отоплителна инсталация
2 954   +2 954
§ 52-00 Придобиване на Дълготрайни материални активи
Функция 01 - Общи държавни служби
1. Община Лясковец - доставка копирна машина
2 232   +2 232
2. Община Лясковец - доставка тотална станция 9 899   +9 899
Функция 06 - Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
1. Доставка и монтаж на 7 броя гумени гърбици за ул. Трети март”, “В.Левски” и “Ивайло”
11 789 10 500 +1 289
2. Инвестиционни проекти за нови и благоустрояване на съществуващи улици 450 1 500 -1 050
3. Инвестиционни проекти за ВиК мрежи 2 406 3 000 -594
§ 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Функция 01 – Общи държавни служби
1. Придобиване на готови програмни продукти
2 900 3 400 -500
2. Подробен устройствен план - План за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост гр. Лясковец с цифров модел - 213 ха, стойност в лева 8 950 21 300 -12 350
§ 54-00 Придобиване на земя
Функция 08 - Икономически дейности и услуги
1. Придобиване на земя за публична общинска собственост - чрез отчуждаване
1 620 3 500 -1 880
Общо вътрешни компенсирани промени 43 200 43 200  
Всички останали 83 800 83 800  
ВСИЧКО 127 000 127 000  
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/