Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 20 / 26.11.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 20

ОТНОСНО: Утвърждаване състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане жилищни въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ).

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.2 от Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, във връзка с чл.16, ал.1 от Правилника за прилагането му.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане жилищни въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове да е от 5 члена.

2. Определя за председател на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ Валентин Кръстев Трайков – председател на Общински съвет – Лясковец.

3. Определя за членове на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ:
- Иван Димитров Арабаджиев – представител на Общински съвет – Лясковец.
- Дочка Тодорова Стоименова - представител на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и доказани жилищни нужди.
- Надка Маринова Николова - представител на Община Лясковец.
- магистър-инж. Петя Тодорова Дойчинова - представител на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/