Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 25 / 26.11.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 25

ОТНОСНО: Финансиране на обекти от общинската пътна мрежа през 2004г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо № 91-00-64/10.10.2003г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава Списък-предложение за финансиране през 2004 година на обекти от общинска пътна мрежа на Община Лясковец, съгласно приложение № 1 и обяснителна записка за съответните обекти, както следва:
1. Път ІV - 40044 “Добри дял - Родина” - от км 1+600 до км 2 +000 на стойност 170 600 лева, със средства по Закона за държавния бюджет /ЗДБ/;
2. Път ІV - 51413 “Горна Оряховица /Честово/ - Лясковец” - от км 0+000 до км 3+672 на стойност 205 573 лева, със средства по ЗДБ;
3. Път ІV - 51411 “Горна Оряховица /Честово/ - Козаревец” - от км 0+000 до км 8+386 на стойност 61 500 лева, със средства по ЗДБ;
4. Път ІV - 53002 “Драгижево - Церова кория” - при км 0+700 на стойност 29 649 лева, със средства по ЗДБ;
5. Път ІV - 53002 “Драгижево - Церова кория” - от км 0+053 до км 3+600 на стойност 642 738 лева, със средства по ЗДБ;
6. Път ІV - 51419 “Драгижево - Мерданя” - от км 9+640 до км 10+993 на стойност 30 000 лева, със средства по ЗДБ;
7. Път ІV - 40925 “Бреговица - гара Джулюница” - от км 11+400 до км 11+780 на стойност 30 000 лева, със средства по ЗДБ.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/