Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 3 / 26.11.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 3

ОТНОСНО: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на Решение № 2 от 04.11.2003г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец, съгласно Приложение № 1.

2.Отменя досега действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец и Устройствен правилник за организацията и дейността на общинска администрация и дейностите към нея в Община Лясковец.

Приложение 1
на Решение № 3 от 26.11.2003г.


ПРАВИЛНИК
ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЯСКОВЕЦОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Общинският съвет – Лясковец определя вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Конституцията, Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно разпоредбите на този правилник, чрез който конкретизира своите функции, правата, задълженията и отговорностите си.
Чл.2. Взаимоотношенията общински съвет – кмет са на принципа на разделението на властите – законодателна и изпълнителна.

ГЛАВА ВТОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Чл.3. Общинският съвет се свиква на първо заседание от областния управител в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.
Чл. 4. Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до конституирането на новоизбрания общински съвет.
Чл.5. (1) Първото заседание на общински съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избирането на председател на общинския съвет.
(2) По време на неговото председателство могат да се проведат разисквания само по избор на председател на общинския съвет.
Чл.6. (1) На първото заседание общинските съветници, кметът на общината и кметовете на кметства полагат устно следната клетва:
“Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Лясковска община и да работя за тяхното благоденствие”, което се удостоверява с подписването на клетвена декларация.
(2) Общински съветник, който не положи клетва по неуважителни причини и не подпише клетвена декларация в 30-дневен срок от решението на избирателната комисия, загубва мандата си.
(3) Решението на общински съвет по ал.2 може да бъде обжалвано в 14 дневен срок пред окръжния съд. Решението на съда е окончателно.
Чл.7. (1) На първото заседание общинският съвет избира от своя състав председател. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.
(2) Общинският съвет може да избере един или повече заместник-председатели на съвета. Изборът се извършва с тайно гласуване. За избран /и/ се смятат кандидатите, получили повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Правомощията на избрания заместник-председател /и/ се посочват в решението за избора.
Чл.8. (1) Правомощията на председателя на общински съвет се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на чл.6.
(2) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на общинския съвет се председателства от избран съветник или от заместник-председател, ако има избран такъв.
Чл.9. (1) На първото си заседание общинският съвет избира комисия по подготовка на правилника за организацията и дейността на общински съвет. Комисията е временна. Свиква се при необходимост.
(2) Промените в правилника за организацията и дейността на общински съвет се приемат с повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

ГЛАВА ТРЕТА
ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Чл.10. (1) Председателят на общински съвет и председателите на комисиите образуват председателски съвет, който е действащ орган във времето между две заседания.
(2) Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинска администрация.
(3) В структурата на общинската администрация се създава звено, което подпомага и осигурява работата на общинския съвет. Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общински съвет.
Чл.11. (1) Дневният ред на заседанията се определя от гласувания план за работа на общинския съвет за шестмесечието и предложения постъпили по реда на чл. 58 от настоящия правилник.
(2) По изключение в дневния ред могат да бъдат разглеждани въпроси възникнали спешно от нормативен акт.
Чл.12. (1) Председателят на общински съвет:
1. Свиква общинския съвет на заседание.
2. Ръководи подготовката на заседанията на общинския съвет.
3. Ръководи заседанията на общинския съвет.
4. Координира работата на постоянните комисии и разпределя проектите и други предложения между комисиите съобразно тяхната компетентност.
5. Подпомага общинските съветници в тяхната дейност.
6. Представлява общинския съвет пред външни лица и организации.
7. Поддържа връзките на общинския съвет с политическите партии, обществени организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и чужбина.
8. Председателят е длъжен да осигурява равнопоставеност между представителите на отделните политически сили. Да прекъсва не етични и нецензурни реплики. Председателят може да закрие заседанието на общинския съвет при случай на невъзможност работата му да продължи или да прекъсне неговата публичност поради специфичност на разглежданата материя.
9. Председателят осигурява реда в залата.
10. Председателят има право да прилага при нарушения на реда в заседанията следните мерки:
А) Забележка;
Б) Отнемане на думата;
В) Отстраняване от залата;
Председателят прилага т.В, когато съветникът:
а/ оскърбява Президента на Република България;
б/ оскърбява общинския съвет или общински съветник;
в/ оскърбява кмета на общината или неговия заместник;
г/ възразява по отношение на приложена друга дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин.
11. Председателя удостоверява с подписа си протоколите от заседанията и приетите от общинския съвет решения.
12. Общинският съвет определя възнаграждение на председателя в зависимост от големината на общината и обема на работата, която извършва.
13. Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.
Чл.13. Председателският съвет:
1.Подготвя проектоплан за заседанията на общински съвет за шестмесечието.
2. Подготвя проектоплана за предстоящото заседание на Общински съвет.
3. Определя местата в залата за представители на централната изпълнителна власт и областния управител, съветниците, кметовете, депутати в народното събрание, представители на общинската администрация, официални гости, журналисти и граждани.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ГРУПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Чл.14. (1) Общинските съветници могат да образуват групи според партийната си принадлежност или други предпочитания с минимален брой от 3 члена.
(2) Ако броят на членовете в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.
Чл.15. (1) Всяка група представя на председателя на общински съвет решение за образуването си, наименование и списък на ръководството и членовете й, подписано от всички участващи в нея съветници.
(2) Председателят на общински съвет обявява състава и ръководството на групите на заседание.
ГЛАВА ПЕТА
КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.16. (1) Постоянните комисии на общинския съвет са органи на съвета и изпълняват инициативни, съвещателни и контролни функции. Те имат за задача да изучават общественото мнение, актуалните проблеми, потребностите на населението в съответната област, социалната инфраструктура и стратегията на развитие на общината.
(2) В работата си постоянните комисии могат да привличат външни лица на хонорар като експерти и консултанти по направления.
Чл.17. (1) Общинският съвет избира постоянни комисии по:

1. БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ.
А/ разглежда проблематиката, свързана с бюджета и финансите, изготвя становища, мнения и проекти за решения относно: приемане и изменяне годишния бюджет на общината; осъществяване контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му; размера на местните такси; размера на трудовите възнаграждения на кметовете и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет; ползването на банкови кредити; предоставяне на заеми; емитиране на облигации.
Б/ комисията се състои от 5 члена.

2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ.
А/ Разглежда проблематиката, свързана с ефективното стопанисване и управление на общинските фирми и мероприятия, изготвя становища, мнения и проекти за решения относно стратегии и програми, прогнози и планове за икономическо развитие, създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и участие, и предлага представители на общината в тях, стопански инициативи, трудова заетост, промишленост. В отрасъл земеделие разглежда въпросите, по защита на собствеността на частните стопани и предлага периодична информация за състоянието на селското стопанство в общината. Разглежда въпросите на търговията в условията на свободни пазарни отношения и дава насоки и становища за развитието на дребния и среден бизнес.
Б/ комисията се състои от 5 члена.

3. ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ И КОНЦЕСИИ.
А/ комисията разглежда въпросите, свързани с придобиването, стопанисването, разпореждането с общинско имущество и реституция, изготвя становища, мнения и проекти относно правомощията на кмета в тази област, стратегии за ефективно използване на общинското имущество, предложения на кметовете на кметства и гражданите. Разглежда проблематиката, свързана с приватизацията на общинско имущество и даването на концесии, изготвя становища, мнения и проекти за решения за обявяване на търгове и продажба на общинско имущество.
Б/ комисията се състои от 5 члена.

4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ТУРИЗМА.
А/ разглежда проблематиката, свързана със състоянието и развитието на здравеопазването, санитарно-хигиенните условия, аптечното дело, социалните дейности в общината, изготвя становища, мнения и проекти за решения относно стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на здравеопазването, социалните дейности и аптечното дело, амбулаторно-поликлиничното обслужване на населението, медико-социалните дейности /социални грижи, помощи, жилищно задоволяване/, поддържане и стопанисване на сгради и други фондове, обслужващи здравеопазването, аптечното дело и социалните дейности. Разглежда проблематиката, свързана със състоянието на младежта, младежките сдружения и организации, развитието на спорта, изготвя становища относно стратегии, проекти за решения, програми и планове за развитието на спорта, спортната база, Младежкия дом, състоянието на спортните дружества и клубове, участието на общината в спортни мероприятия и инициативи, клубове, дружества, предлага представители на общината в тях.
Б/ комисията се състои от 5 члена.

5. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОКОЛНА СРЕДА.
А/ разглежда проблематиката, свързана с устройството, развитието, благоустрояването и комуналните дейности на територията на общината, изготвя становища, мнения и проекти за решения относно създаване и одобряване на общи и подробни градоустройствени планове, административно-териториални проблеми, засягащи територията на общината, изискванията към дейността на физически и юридически лица на територията на общината, произтичащи от ТСУ, благоустрояването и комуналните дейности, предложения на кметове на кметства и граждани за развитие на ТСУ, както и проблемите, свързани със
състоянието и развитието на околната среда, рационалното използване на природните ресурси с общинско значение, изготвя становища, мнения, стратегии и програми за развитието на околната среда, състоянието на паркове, алеи и градини, третиране на битови отпадъци и сметища, участието на общината в национални и международни инициативи по екология.
Б/ комисията се състои от 5 члена.

6. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ.
А/ разглежда проблематиката, свързана със състоянието на образованието и съответните детски и учебни заведения, изготвя становища, мнения и проекти за решения относно стратегии, програми и планове за развитие на образованието, културата, поддържането на сгради и фондове, които ги обслужват и тяхното стопанисване, въпросите, свързани с културните институции, ритуалите, обичаите, самодейност, състояние на културно-историческите обекти, паметници, музеи и музейни сбирки, изготвя планове за културното развитие на общината, състоянието на читалища, библиотеки, културни трупи, оркестри, ансамбли, състави, именуване и преименуване на улици, площади и др. обекти с общинско значение, предложения на кметове на кметства в тази област.
Б/ комисията се състои от 5 члена.

7. РЕД, СИГУРНОСТ, ЗАКОННОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО.
А/ изработва стратегия и програма по защита обществените интереси, права и сигурност на гражданите, с оглед създаването на нормален социален статус, защита на законността, подобряване безопасността на движението, както и услугите на градския и междуселищен транспорт. Извършва проучвания и анализи на приложението на правни действия, наредби, инструкции и решения, както и за тяхното изпълнение.
Б/ комисията се състои от 5 члена.

8. ЕТИКА, СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА.
А/ комисията се състои от 5 члена.

(2) Общинският съвет може да извърши промени във вида, броя и състава на комисиите.
Чл.18. (1) В своята работа общински съвет може да избира и временни комисии.
(2) Избирането на временна комисия се гласува от общинските съветници.
Чл.19.(1) Общинският съвет определя числеността, персоналния състав, председателя, заместник-председателя и секретаря на всяка комисия с явно гласуване.
(2) При формиране състава на комисиите и ръководството им се прилага принципа на пропорционално представителство на групите в Общинския съвет.
Чл.20. Всеки общински съветник може да бъде избран най-много в 3 постоянни комисии.
Чл.21. По разглежданите въпроси постоянните комисии приемат предложения и препоръки, които предават в общински съвет и на съответните заинтересовани лица.
Чл.22. Държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.
Чл.23. (1) Постоянните комисии работят между заседанията на общинския съвет по решаване на възникнали въпроси.
(2) Постоянните комисии се свикват на заседание от председателя на общински съвет, от своя председател или по искане на повече от половината от своите членове.
(3) Необходимите материали и справки по разглеждан въпрос, се получават чрез председателя на общински съвет от съответните инстанции.
Чл.24. (1) Заседанията на постоянните комисии са открити.
(2) Постоянните комисии могат да решат отделни заседания да бъдат закрити.
(3) Председателите на постоянните комисии уведомяват за своите заседания председателя на общински съвет.
(4) Право на глас имат само съветниците, които са членове на дадената постоянна комисия.
(5) Съветниците, които не са членове на съответната постоянна комисия, могат да участват в нейните заседания с право на съвещателен глас.
(6) Участващите в заседанията членове, консултанти, експерти, повикани длъжностни лица, са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебна и държавна тайна по закон, както и на сведенията, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите. Присъстващите на заседанията на постоянните комисии, ако не са съветници, имат право на съвещателен глас.
Чл.25 (1) Постоянните комисии заседават и вземат решения, когато присъстват повече от половината от членовете им. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, при явно гласуване.
(2) Постоянните комисии могат да провеждат и съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси.
(3) При съвместни заседания комисиите приемат общи или отделни решения по обсъждания въпрос, като определят докладчиците.
Чл.26. (1) Становището на постоянните комисии се внася в заседание на общинския съвет от избран от комисията докладчик.
(2) Докладчикът от името на постоянната комисия в заседание на общински съвет представя становището на комисията, независимо от личното му мнение, като отразява различните становища по проблема и мнозинството, с което е взето решението.
Чл.27. На заседанията на постоянните комисии се води протокол, който се подписва от председателя /зам. председателя/ и секретаря на комисията.
Чл.28. Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.

ГЛАВА ШЕСТА
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Чл.29. (1) Общинският съвет се свиква на редовни и извънредни заседания от неговия председател:
1. По негова инициатива.
2. По искане на една трета от общинските съветници.
3. По искане на една пета от избирателите на общината.
4. По искане на областния управител.
(2) В случаите по т.2, 3 и 4 на предходната алинея председателят е длъжен да насрочи заседание в 7 дневен срок от внасянето на искането. След изтичане на този срок заседанието се свиква от вносителя на искането или от областния управител.
Чл.30. (1) Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от шест пъти годишно. Ако в продължение на 6 месеца общинският съвет не проведе заседание, правомощията ме се прекратяват с решение на общинската избирателна комисия и в тримесечен срок се провеждат нови избори за общински съвет.
1. Заседанията на общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.
(2) Заседанията се провеждат в четвъртък от 13 часа.
(3) При необходимост общинският съвет може да заседава по друго време, извън посоченото в ал.2.
(4) Общинският съвет уведомява гражданите за предстоящо свое заседание един ден по-рано.
Чл.31. (1) Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение общинския съвет може да реши отделни заседания да са закрити.
(2) Предложение за закрито заседание може да направи всеки съветник, като изложи мотивите за това.
(3) Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места.
(4) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в настоящия правилник.
(5) Председателят осигурява ред сред публиката и може да разпореди да се отстраняват отделни граждани.
Чл.32. (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой съветници.
(2) При всяка точка от дневния ред се прави проверка на кворума.
(3)При съмнения за кворум незабавно се извършва открито преброяване.
(4) В края на всяко заседание председателят на общински съвет обявява датата на следващото.
Чл.33. (1) Дневният ред се обявява от председателя на общински съвет.
(2) Предложенията за включване на нови точки в дневния ред се гласуват като се изслушва поне един съветник, несъгласен с направеното предложение, ако има такъв.
(3) Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.
Чл.34. (1) Председателят ръководи заседанията и дава думата по реда на постъпилите заявки за изказване.
(2) Думата се иска от място или с предварителна писмена заявка до предсeдателя.
(3) Ако има заявили желание за участие съветници, председателят е длъжен да ги обяви пред заседанието в тяхната поредност.
Чл.35. (1) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно неспазване на правилника.
(2) По процедурни въпроси думата се дава незабавно.
(3) Процедурни въпроси се предлагат кратко и ясно, без изясняване на главния въпрос в неговата същност.
(4) По процедурни въпроси може да се предлага:
1.Отлагане на заседанието.
2.Прекратяване на заседанието.
3.Отлагане на разискванията.
4.Прекратяване на разискванията.
5.Предложение за изменение и допълнение на дневния ред.
6.Почивка.
Чл.36. (1) Предложението за отлагане или прекратяване на разискванията се подлага на гласуване.
(2) Гласуването за прекратяване на разискванията предхожда такова, постъпило за отлагане.
Чл.37. Заседанието може да бъде прекратено и отложено по искане на група от съветници след гласуване от общински съвет.
Чл.38. Председателят може да даде почивка до 15 минути.
1.По своя инициатива.
2.По искане на общински съветник или група общински съветници, но не повече от един път за всяко заседание.
Чл.39. (1)Общинските съветници се изказват само от трибуната или от микрофон в залата.
(2) От трибуната се изказват областният управител, кметът на общината, заместник-кмета, кметовете на населени места и поканени за участие длъжностни и официални лица.
(3) разпределение в залата по време на заседания
- първи ред – места за официални гости и кмет на общината;
- втори ред - места за представители на общинска администрация;
- трети и четвърти и пети ред – места за общински съветници;
- шести ред – места за кметове на населени места;
- след тях – места за граждани, представители на обществеността и журналисти;
Чл.40. (1) Времетраенето за изказване е до 5 минути, освен ако предварително не е гласуван друг регламент.
(2) При отклоняване от обсъждания въпрос или превишаване на времето, председателят предупреждава изказващия се, след което му отнема думата.
Чл.41. (1) Съветникът има право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по направеното изказване и се прави веднага.
(3) Допускат се до две реплики по 2 минути.
(4) Не се допуска реплика на реплика.
(5) След направени реплики, изказалият се съветник има право на отговор /дублика/ от 3 минути.
Чл.42. (1) Съветникът има право на лично обяснение да 3 минути, когато:
1.В изказването е поименно засегнат.
2.Когато иска да обясни отрицателния си вот при гласуване.
3.Думата за лично обяснение по ал.1, т.1 се дава преди прекратяване на обсъждания въпрос.
4.Обяснения на отрицателен вот се дава на не повече от трима общински съветника, след състояло се явно гласуване.
Чл.43. Областният управител, кметът на общината, ръководителите на групи, общински съветници, когато поискат думата я получават с предимство.
Чл.44. (1) Председателят обявява гласуване и до 3 минути го провежда.
(2) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против”, “въздържал се”.
1. Явното гласуване се извършва с вдигане на ръка.
2. Тайното гласуване се извършва с бюлетини.
(3) Докато трае гласуването, не се допускат изказвания.
(4) Предложение за отхвърляне на проекторешения се поставят с предимство на гласуване.
(5) Предложения за промяна, изменения и допълнения на проекторешения предхождат цялото гласуване.
(6) Когато протичането на гласуването бъде оспорено или резултата от него, председателят може да нареди гласуването да се повтори. Резултатът, получен и обявен при второто гласуване, е окончателен.
Чл.45. (1) Решенията на общински съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде тайно.
(2) Решенията на общински съвет по чл.21, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 21а, ал.3 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
Чл.46. За всяко заседание на общинския съвет се води протокол. Съветниците имат право в седемдневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат поправки в него. При спор въпросът се решава от общинския съвет на следващото заседание.
Чл.47. Кметът и кметовете на кметства участват в заседанията на съвета с право на съвещателен глас.
Чл.48. Актовите на общинския съвет могат да бъдат оспорвани от кмета, в съответствие с чл.45, ал.2 от ЗМСМА, но само съдът може да ги отмени.

ГЛАВА СЕДМА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Чл. 49. (1) Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетвата по чл. 6, ал. 1.
(2) Общинските съветници продължават да изпълняват своите функции до полагането на клетвата от новоизбраните общински съветници.
(3) Новоизбраните през време на мандата общински съветници полагат клетва пред общински съвет и подписват клетвена декларация.
Чл.50. Общинският съветник има право да:
1. Да бъде избран в състава на постоянни и временни комисии на Общинския съвет.
2. Да предлага включването в дневния ред на заседанията на Общински съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения.
3. Да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на Общински съвет.
4. Да получава неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж за участие в заседанията на общински съвет и на комисиите, което удостоверява пред работодателя си с документ, подписан от председателя на общински съвет.
5.Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии.
5.1. База за определяне на възнаграждението на общинските съветници е 50% от минималната работна заплата за страната.
5.2. За неприсъствие, освен в случаите по уважителни причини, общинските съветници се санкционират, както следва:
- за неявяване на заседание на общински съвет – 50% от възнаграждението;
- за неявяване на заседание на комисия – 25% от възнаграждението;
- за неявяване на заседание на председателски съвет – 25% от възнаграждението;
5.3. Паричните суми от санкциите се натрупват като икономии и се изразходват по решение на общински съвет.
6. Да получава пътни и дневни и средства, необходими за подготовката на материалите за заседания на комисията, в които участва.
Чл. 51. Общинският съветник няма право да участва в ръководствата на търговски дружества с общинско участие (като директор или управител, заместник-директор, заместник-управител или като контрольор, член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите).
Чл.52. Общинският съветник е длъжен:
1. Да присъства на заседанията на общински съвет и на постоянните комисии, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси, като удостоверява присъствието си с подпис.
2. Да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.
3.Да не участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.
4. Ако общински съветник не участва в три поредни заседания на общинския съвет или в общо пет заседания на общинския съвет без уважителни причини, по предложение на председателя общинският съвет приема решение за прекратяване на неговите правомощия.
Чл.53. На общинските съветници се издава служебна карта, с която се легитимират при изпълнение на правата и задълженията си или когато е необходимо за удостоверяване на това им качество.
Чл.54. (1) Правомощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1. При поставяне под запрещение.
2. Когато общинският съветник е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
3. При подаване на оставка пред общински съвет.
4. При избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация.
5. При трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си за повече от три месеца, с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците.
6.При смърт.
7. При извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на местожителството.
8. При извършване на административно териториални промени, водещи до закриване на общината.
(2) Решението по чл.51, ал.1, т.5 може да се обжалва пред окръжния съд в 14-дневен срок.
(3) Предсрочното прекратяване на пълномощията по ал.1, т.1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 се обявява пред общински съвет от неговия председател.
(4) Общинските съветници нямат право да прекъсват оратора, да отправят лични нападки, оскърбителни думи или заплахи против когото и да било, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот или уронващи доброто име на съветниците и гражданите, да имат непристойно поведение или да извършват постъпки, нарушаващи реда на заседанието.

ГЛАВА ОСМА
ПИТАНИЯ ОТ СЪВЕТНИЦИ И ГРАЖДАНИ

Чл.55. (1) Всеки съветник и гражданин може да отправя питания към кмета на общината и кметовете на населени места.
(2) Питанията по основни въпроси се формулират кратко в писмен вид и се предават на председателя на Общински съвет до гласуване на дневния ред. Те не могат да съдържат обвинения.
(3) Председателят уведомява веднага кмета и кметовете на населени места за поставените питания.
(4) Питания се отправят в края на всяко заседание.
(5) Отговор се дава на следващото заседание, освен ако този, към когото се отправя питането, е готов да отговори веднага.
(6) Отговорът се дава в устен или писмен вид, съобразно волята на общинския съветник или гражданин.
(7) Питането се снема от дневния ред, когато поставилият го съветник отсъства.
(8) Съветникът или гражданина развива питането си до три минути преди отговора и има право да изкаже удовлетворението си от него.
Чл.56. (1) Общинският съвет може да избира обществен посредник.
(2) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.
(3) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.
(4) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

ГЛАВА ДЕВЕТА
ПОДГОТОВКА И СЪХРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Чл.57. (1) Председателят на общински съвет своевременно изпраща писма до вносителите на материалите за следващото заседание.
(2) Вносители на материали в заседание на общински съвет могат да бъдат:
1. Председателят на общински съвет.
2. Постоянните комисии.
3. Временните комисии.
4. Общинските съветници.
5. Кметът на общината.
6. Кметовете на кметства от общината.
7. Фирми, кооперации, учреждения, организации.
8. Граждани.
(3) Материалите от вносителите по точки от 5 до 7, съгласувани с юрист се придружават задължително от становище на съответните постоянни комисии.
Чл.58. (1) Готовите материали, придружени с проект за решение и подписани от съответните вносители, се внасят при председателя на общински съвет най-малко 10 дни преди датата на заседанието, на което ще се обсъждат.
(2) Председателят на общински съвет организира приемането на готовите материали, уточнява техническите и редакционни поправки и организира отпечатването и разпращането им, заедно с поканата 5 дни преди заседанието на общински съвет.
Чл.59. (1) Архивът от материали от всяко заседание се подрежда в отделна папка, която съдържа:
1. Протокол.
2. Покана с дневния ред на заседанието.
3. Материалите по дневния ред.
(2) Оригиналният екземпляр от протокола се подписва от председателя на Общински съвет.
(3) Касети от съответното заседание се пазят в специална фонотека за срока на мандата.
Чл.60. (1) Протоколът се отпечатва на базата на:
1. Ръкописен запис от заседанието.
2. Запис от аудиоапаратура.
(2) Отпечатването на протокола се извършва в срок до 5 дни от датата на провеждане на заседанието на общински съвет.
(3) Преписи от решенията се изпращат до всички заинтересовани лица и организации в тридневен срок от подписването им.
(4) Решенията на общински съвет влизат в сила от деня на връчването им.
(5) Други преписи се издават с разрешение на председателя на общински съвет.
Чл.61. (1) Всяка постоянна комисия води протокол от своите заседания.
(2) Протоколите от заседанията на постоянните и временните комисии се подписват от техния председател и секретар.
(3) Протоколите се съхраняват по ред, определен от председателя на общински съвет.
(4) Всеки общински съветник има право да прегледа протоколите на постоянните и временните комисии.
Чл.62. (1) Общинския съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение, които се изпращат на областния управител и кмета на общината в 7-дневен срок. Всички актове на общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и/или чрез Интернет.
(2) Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актове на общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане.

ГЛАВА ДЕСЕТА
СИМВОЛИ, ОТЛИЧИЯ И ПОЧЕТНО ГРАЖДАНСТВО

Чл.63. (1) Общинският съвет одобрява символите на общината и удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.
(2) Почетното отличие на общинския съвет е званието “Почетен гражданин на община Лясковец”, което се удостоверява с решение на общински съвет и се дава за особени заслуги към страната, града, общината в областта на науката, културата, икономиката, спортно-туристическата дейност и др.
(3) Почетният гражданин се вписва в специална книга, която се съхранява при кмета на общината.
(4) На почетния гражданин се връчва почетния знак на Лясковец, заедно с удостоверение, в което се изписва номера на решението на общински съвет, мотивите за удостояването и заслугите на притежателя на отличието. Общински съвет приема статут на почетния гражданин.
(5) Общинският съвет взема решения за удостояване с годишни награди на граждани, фирми и организации с почетен знак и диплом за заслуги към община Лясковец в областта на:
• духовността, образованието, културата и науката;
• бизнеса и икономиката;
• здравеопазването, социалните дейности и спорта.
(6) Общинският съвет определя чрез правилник използването на знамето, герба и химна на община Лясковец.
Чл.64. (1) Печатът и официалната бланка на общински съвет се съхраняват при председателя на общински съвет.
(2) Символ на изпълнителната власт в общината е ключът на града, който се връчва само на кмета на общината за съхранение при встъпването му в длъжност и след полагане на клетва пред общинския съвет.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.65. (1) Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината.
(2) Пълномощията на кмета на общината и кметовете на кметства възникват от деня на полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. Клетвата се полага на първото заседание на новоизбрания общински съвет.
(3) Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.
(4) Кмета на общината, кметовете на кметства и заместник-кметовете на общината не могат да ръководят политически партии или техни структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.
Чл.66. (1) Кметът на общината участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас.
(2) Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства.
Чл.67. (1) Пълномощията на кметовете на общини или кметства се прекратяват предсрочно:
1. при подаване на оставка пред общинския съвет;
2. при трайна невъзможност или при системно неизпълнение на функциите си за повече от три месеца - след решение на общинския съвет с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците;
3. при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4. при смърт;
5. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния адрес в общината или кметството;
6. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината или кметството;
7. при избирането му за народен представител, министър или областен управител, при назначаването му за заместник-министър или заместник областен управител или когато заеме друга длъжност по трудово или служебно правоотношение;
8. при нарушаване на забраните по чл. 65, ал. 4 - с решение на общинската избирателна комисия.
(2) При предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината или на кметството функциите му до произвеждането на избори се поемат по решение на общинския съвет от заместник- кмет на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметство. Ако няма заместник-кмет на общината, такъв се избира по предложение на съветниците.
Чл.68. (1) Кметът на общината:
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. организира изпълнението на общинския бюджет;
6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1 от ЗМСМА. Той има право да отменя техните актове;
10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. организира и провежда дейността по защитата на населението при бедствия и аварии;
12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им.
13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
15. осигурява организационно- техническото обслужване на общинския съвет;
16. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.
Чл. 69. (1) Общинският съвет може да отмени актове на кмета, издадени в нарушение на неговите решения по чл. 21 от ЗМСМА. Отмяната се извършва на следващото заседание, но не по-късно от два месеца от издаването на акта.
(2) Кметът на общината може да оспори решение на общинския съвет, когато то противоречи на интересите на общината или нарушава законите. Оспорването трябва да се представи писмено в срок от 7 дни от получаване на решението и има отсрочващо действие, и се разглежда от общинския съвет на следващото заседание. Ако общинският съвет при повторното разглеждане потвърди решението си, кметът е длъжен да го изпълни или при противоречие със закона да сезира съда. При повторното разглеждане решението се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
Чл. 70. (1) Кметът на кметство:
1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура;
5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 68, 70, 73, 74, 76, 78 и 80 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства.
(2) По решение на общото събрание на населението в кметствата могат да бъдат избирани кметски съветници. Те подпомагат кмета при изпълнение на функциите му по чл. 70, ал.1.
1. Всяко кметство може да има от 3 да 7 кметски съветници след редовно проведено общо събрание на населението.
2. Изборът на кметски съветници е чрез явно гласуване, като за избрани се считат тези, които са получили повече от половината гласове на присъстващите на общото събрание.
3. Ако броят на кандидатите за кметски съветници получили повече от половината гласовете на присъстващите на общото събрание е по-голям от определения брой за такива, за избрани се счетат тези, които са получили най-голям брой гласове, до попълване на съветническите места.
Чл.71. Взаимоотношенията между общински съвет и изпълнителната власт се осъществяват съгласно правомощията на общински съвет в чл.21, ал.1 и 2 от ЗМСМА.
Чл.72. Структурата на общинската администрация се утвърждава от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Промени по нея се извършват по реда, по който е утвърдена.

Чл.73. Предприятия към Общината.
(1) По предложение на кмета на общината и с решение на общинския съвет, могат да бъдат изградени, респективно закривани или преструктурирани, предприятия и направления на самоиздръжка или финансирани от бюджета на общината.
(2) Функциите, структурата, статута и числеността на предприятията и направленията се определят от общинския съвет, а щатното разписание се утвърждава от кмета.
(3) Приходите и разходите на предприятията се утвърждават от общинския съвет по предложение на кмета.
(4) При необходимост общинският съвет утвърждава правилник или друг документ, регламентиращ дейността на предприятията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Настоящият Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Лясковец е приет на основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§ 2 Общинският съвет може да го допълва и изменя при необходимост по реда, по който е приет.
§ 3 Устройственият правилник е приет с Решение № 3 на Протокол № 3 от 26.11. 2003 г. на Общински съвет – Лясковец и влиза в сила от деня на приемането му.


Предоставя се за ползване на общинския съвет, кмета на общината, заместник-кмета, главния секретар на общината, кметовете на населени места, директорите на дирекции и началници на отделите в общинска администрация.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/