Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 15 / 26.11.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 15

ОТНОСНО: Избор на представител на Община Лясковец в “Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 12 гласа “за”, 5 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Определя Валентин Кръстев Трайков с ЕГН 5703251447 - председател на Общински съвет – Лясковец за представител на Община Лясковец в “Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново, в което Общината е акционер.

2.Упълномощава Валентин Кръстев Трайков да представлява Община Лясковец в Общото събрание на акционерите и да участва във вземането на решения с гласове, съобразно дела на Общината в капитала на “Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/