Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 22 / 26.11.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 22

ОТНОСНО: Даване правомощия на кмета на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава правомощия на кмета на Община Лясковец инж. Димитър Ников Дервишев да сключва договори за наем за: отдаване под наем на земеделски земи до 5 дка от общински поземлен фонд без търг/ конкурс на малоимотни и безимотни граждани за срок от 1 стопанска година, съгласно Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи общинска собственост, за оземляване на безимотни и малоимотни граждани чрез отдаване под наем на общински поземлен фонд по Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, обработване на празно дворно място, съгласно т.2 от № 91/27.04.2000г. на Общински съвет – Лясковец за срок от 1 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/