Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Бюджет на Община Лясковец за 2005 година

1. Приходи:3 395 283 лв
1.1. Приходи с държавен характер:1 910 217 лв
- Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ съгл. чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2005 г.:645 300 лв
- Oбща допълваща субсидия от РБ:1 247 855 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности:16 000 лв
- Преходен остатък:1 062 лв
1.2. Приходи с общински характер:1 485 066 лв
- Данъчни приходи:173 000 лв
- Неданъчни приходи:645 185 лв
- Обща изравнителна субсидия:312 400 лв
в т.ч. компенсиран пътен данък:75 600 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности:109 260 лв
- Преходен остатък:245 221 лв
2. Разходи:3 395 283 лв
- Държавни дейности:1 969 526 лв
- Общински дейности:1 425 757 лв
в т.ч. дофинансиране:59 309 лв
2.1. Разпределен по функции:
- Функция "Общи държавни служби":731 958 лв
- Функция "Отбрана и сигурност":34 486 лв
- Функция "Образование":1 508 150 лв
- Функция "Здравеопазване":229 195 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи":163 745 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС":464 772 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело":112 837 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги":143 140 лв
- Резерв:7 000 лв