Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 502 / 26.10.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.10.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 502

ОТНОСНО: Предложение от Христо Петков Милев - ликвидатор на “БКС” ЕООД гр.Лясковец относно замяна на имоти срещу дълг.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.1, т.8 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.268, ал.2 от Търговския закон.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Дава съгласие да бъдат прехвърлени:

1. УПИ І – за бензиностанция в кв.158 по ПУП на гр.Лясковец, с пазарна оценка приета с Решение № 490/29.09.2006г. на Общински съвет – Лясковец в размер на 49 547.60 лева.
2. УПИ ІІІ – за авторемонтна работилница в кв.158 по ПУП на гр.Лясковец, с приета оценка с Решение № 491/29.09.2006г. на Общински съвет – Лясковец в размер на 23 300.00 лева.
3. УПИ ІІ – за бетонов възел в кв.158 по ПУП на гр.Лясковец, с пазарна оценка приета с Решение № 493/29.09.2006г. на Общински съвет – Лясковец в размер на 15 050.00 лева.
на “СТЕРА” ЕООД гр.Лясковец срещу вземане в размер на 53 926.87 лева, като доплати разликата в размер на 33 970.73 лева.

ІІ. Задължава ликвидатора на “БКС” ЕООД гр.Лясковец да прехвърли посочените по-горе имоти на “СТЕРА” ЕООД гр.Лясковец след заплащането на разликата от 33 970.73 лева по сметка на “БКС” ЕООД гр.Лясковец /в ликвидация/ до 20 декември 2006г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/