Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в Община Лясковец” Процедури по ЗОП: ОП-2020-010 / 12.06.2020 На 12.06.2020 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура "публично състезание" за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в Община Лясковец".     Офертите се приемат до 17.00 часа на 14.07.2020 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.       Офертите, представени в определения срок, се отварят на 15.07.2020 г. от 09:00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, .       Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Документи:
12.06.2020: Решение за откриване на процедура
12.06.2020: Обявление за възложена поръчка
12.06.2020: Документация за участие
12.06.2020: Образци
12.06.2020: Инвестиционен проект с. Джулюница
12.06.2020: Инвестиционен проект с. Добри дял
28.07.2020: Протокол № 1 от дейността на комисията
18.08.2020: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
25.08.2020: Протокол № 2 от дейността на комисията
25.08.2020: Протокол № 3 от дейността на комисията
25.08.2020: Доклад на комисията
25.08.2020: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
25.08.2020: Заповед за класиране
08.10.2020: Обявление за възложена поръчка
08.10.2020: Договор и приложения към него - ОП 1
08.10.2020: Договор и приложения към него - ОП 2
14.01.2021: Обявление за приключване на договор
14.01.2021: Обявление за приключване на договор