Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на канцеларски материали, формуляри, хартия и офис консумативи за нуждите на Община Лясковец за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г." по обособени позиции Архив: 17.12.2013 Позиция I "Канцеларски материали и формуляри"  Позиция II "Копирна, принтерна хартия и офис консумативи"    Съдържание:    1. Заповед №2484 / 17.12.2013 г.;  2. Публична покана;  3. Описание на предмета на поръчката и указания към участниците;  4. Заявление за участие (Образец № 1);  5. Техническо предложение (Образец № 2);  6. Ценово предложение (Образец № 3.1 и Образец № 3.2);  7. Списък с договори за последните три години (2010 г., 2011 г., 2012 г.) (Образец № 4);  8. Административни сведения (Образец № 5);  9. Договор за доставка - проект (Образец № 6);  10. Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона на обществените поръчки (Приложение № 1);  11. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона на обществените поръчки (Приложение № 2);  12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 3);  13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 4);   14. Техническа спецификация (Приложение № 5).

Документи:
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на канцеларски материали, формуляри, хартия и офис консумативи за нуждите на Община Лясковец за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г." по обособени позиции