Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Топъл обяд в Община Лясковец Статус на проекта: В процес на реализация

Източник на финансиране:
Програма храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027

Програма храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027

Бюджетна линия: BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд” Основни дейности по проекта: 1. Определяне на целевите групи.  2. Приготвяне на топъл обяд.  3. Предоставяне на топъл обяд.  4. Предоставяне на съпътстващи мерки.  Топлият обяд ще се предоставя на 60 уязвими лица, които не са в състояние сами или с помощта на близките да си осигурят такъв и живеят в крайна бедност и социална изолация. Топлата храна ще се предоставя в рамките на 755 работни дни, считано от 03.10.2022 г. до 30.09.2025 г.   Териториалният обхват на проекта включва следните населени места: гр. Лясковец, с. Мерданя, с. Драгижево, с. Добри дял, с. Козаревец и с. Джулюница.   Прясно приготвената храна включва: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт на стойност 3,20 лв. с включено ДДС за 1 лице и единица разход топъл обяд.  Лицата имащи право да получават топла храна, трябва да принадлежат към следните допустими целеви групи:  - лица и семейства без доход или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;   - лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;  - лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски доходи от пенсията, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма за лична помощ;  - лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нуждата от този вид подпомагане;  - скитащи и бездомни лица;  - лица от уязвими групи - граждани от трети страни, по смисъла на §1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за убежището и бежанците.  В рамките на изпълнение на дейностите по проекта ще се предоставят съпътстващи мерки, с цел социално подпомагане и насърчаване на социалната интеграция на хората изложени на риск от бедност или социално изключване. Съпътстващата подкрепа ще се изразява в консултации относно:  - възможност за ползване на други социални услуги, предоставени на територията на община Лясковец финансирани от ЕСФ и ЕСФ + - начин и ред за кандидатстване, условия и право на целевите групи;  - съдействие за ползване на административни общински услуги;   - консултиране за подпомагане достъп до здравни и образователни услуги;  - консултиране за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене и др.;  - индивидуални и групови консултации насочени към повишаване информираността на хората, относно безпрецедентното изменение на световния климат, пагубното влияние върху природата и живота на хората, намаляване на разхищението на храни и използване на пластмасови изделия за еднократна употреба, инициативи за опазване на околната среда и др.;  - други форми на индивидуална подкрепа - провеждане на индивидуални беседи за начина на отпускане на социалните помощи;  - консултиране в отговор на конкретно установени нужди и проблеми на представителите на целевите групи, с цел прилагане на комплексни мерки за социалното им включване.  Проектът се съфинансира от Европейски социален фонд +, по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027. Период на изпълнение: 03.10.2022 - 30.09.2025 г. Обща стойност на проекта: 165 254.40 лева

Допълнителна информация:
03.10.2023 г. Една година „Топъл обяд“ за 60 нуждаещи се на територията на община Лясковец