Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: № BG05М9ОP001-2.002-0049-С001

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Бюджетна линия: BG05M90P001-2.002 „Независим живот” Основни дейности по проекта: Предоставяне на интегрирани услуги на хора с увреждания и на хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, чрез подкрепа на дейността на Звеното за услуги в домашна среда, създадено по процедура „Помощ в дома” и надграждане, чрез създаване на Звено, което да предоставя дългосрочна грижа, включително и социални и здравни услуги в домашна среда. Усъвършенстване и доразвиване на предлаганите социални услуги: „Домашен помощник”, „Социален асистент” и „Личен асистент” като форми на социални услуги в общността в зависимост от специфичните потребности на лицата в неравностойно положение, основани на индивидуалните им оценки. Постигнати резултати от осъществения проект: Постигнати резултати от реализираните осем дейности:  1. Сформиран екип за управление на проекта от 3-ма членове – ръководител, координатор и счетоводител проект с ясно регламентирани отговорности, за реализиране на заложените цели и дейности на проекта.  2. Извършени ни са строително-ремонтни дейности в сградата на Домашен социален патронаж на 3 помещения. Първото помещение с цел осигуряване на 2 работни места за наети 2 експерти, второто помещение за провеждане на групови консултации и едно санитарно помещение.  3. Обезпечаване с човешки ресурс на съществуващо Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда /Звено/, с наети 4-ма експерти - 1 социален работник, 1 психолог, 1 технически секретар с 8 часова заетост и 1 медицинска сестра с 4 часова заетост, в рамките на 24 месеца /17.11.2015 г. – 16.12.2017 г./  4. Подбрани и наети 46 изпълнители на трите типа услуги, в т.ч. 26 за услугата „личен асистент”, 7 за услугата „социален асистент” и 13 за услугата „домашен помощник”. Почасовите услуги се предоставят на цялата територия на Община Лясковец. Средства осигурени по проекта е закупено и предоставено работно облекло на наети лица и са им предоставени лични предпазни средства.  5. Приети и обработени 183 заявления от потенциални потребители на трита типа почасови услуги от двете целеви групи – хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване. Изготвени 183 броя оценки на потребностите кандидат-потребителите от тримата експерти в Звеното – социален работник, психолог и медицинска сестра.  6. Предоставените почасовите социални услуги са в рамките на 24 месеца, от 17.12.2015 г. до 16.12.2017 г. 131 нуждаещи се лица от грижи са се възползвали от предоставените трита типа услуги – личен асистент, социален асистент и домашен помощник от 46 наети изпълнители. Почасовите услуги се предоставени на територията на община Лясковец в 6-те населени места- гр. Лясковец и селата – с. Мерданя, с. Козаревец, с. Добри дял, с. Джулюница и с. Драгижево. Потребителите не дължат месечна такса, за времето в което са били обслужване. С реализацията дейностите на проекта е осигурен достъп до интегрирани услуги, в зависимост от специфичните потребности на нуждаещите и въз основан на индивидуалната социална оценка са осигурявани здравни услуги мотивационна и/или психологическа подкрепа от наетите експерти в Звеното медицинска сестра и психолог в Звеното.  7. Проведени въвеждащи и поддържащи обучения на изпълнителите на почасовите услуги, чрез които наетите лица са получили необходимите знания за специфичните нужди на потребителите, които ще обгрижват. Проведени – 1 въвеждащо обучения; 2 надграждащи обучения и 2 поддържащи обучения. Обучени 50 одобрени кандидати за изпълнители и издадени 50 броя сертификати за успешно преминат курс на обучение. Проведени ни 4 супервизии на наетите експерти от Звеното и наети изпълнители, с цел професионална и методична подкрепа с оглед предоставяне на социални услуги с високо качество.  8. Във връзка с популяризацията дейностите на проекта с цел запознаване на обществеността за проекта, които реализира общината: са проведени работни срещи във всички населени места на територията на общината с цел популяризацията му; изработени и разпространени 200 бр. цветни брошури; изработен 1 бр. банер и 1 бр. информационна табела поставена на видно място на сградата на Домашен социален патронаж; извършени 2 бр. платени публикации в областен вестник; проведени първоначална и заключителна пресконференция; предоставяне периодична информация в общинска хроника на община Лясковец, проведена Регионална кръгла маса на тема: „Споделяне на добри практики в предоставяне на социални услуги в домашна среда” на 22.11.2017 г. Период на изпълнение: 17.09.2015 - 16.12.2017 г. Обща стойност на проекта: 475 112,87 лева

Допълнителна информация:
30.11.2015 г. Дейности по проекта
30.12.2015 г. Дейности по проекта
30.01.2016 г. Дейности по проекта
29.02.2016 г. Дейности по проекта
31.03.2016 г. Дейности по проекта
30.04.2016 г. Дейности по проекта
31.05.2016 г. Дейности по проекта
30.06.2016 г. Дейности по проекта
29.07.2016 г. Дейности по проекта
31.08.2016 г. Дейности по проекта
30.09.2016 г. Дейности по проекта
31.10.2016 г. Дейности по проекта
30.11.2016 г. Дейности по проекта
31.12.2016 г. Дейности по проекта
31.01.2017 г. Дейности по проекта
28.02.2017 г. Дейности по проекта
31.03.2017 г. Дейности по проекта
30.04.2017 г. Дейности по проекта
31.05.2017 г. Дейности по проекта
30.06.2017 г. Дейности по проекта
31.07.2017 г. Дейности по проекта
31.08.2017 г. Дейности по проекта
30.09.2017 г. Дейности по проекта
31.10.2017 г. Дейности по проекта
30.11.2017 г. Дейности по проекта
30.12.2017 г. Дейности по проекта