Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Здравеопазване без граници Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България” 2007 - 2013

Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България” 2007 - 2013

Основни дейности по проекта: В рамките на проекта са предвижда провеждането на няколко ключови събития за обмен на здравна информация и знания по отношение на Европейската референтна мрежа за предоставяне на трансгранични здравни услуги. Освен придобиване на конкретна информация и знания, друга важна задача е развитието на трансгранична мрежа в здравеопазването чрез лични контакти и обмяна на опит и практики.   Дейности по проекта:  • Изготвяне на Кодекс за професионална етика при предоставянето на трансгранични здравни услуги;  • Провеждане на специализирано обучение на общо 60 български и румънски лекари по международните изисквания и стандарти за трансгранично здравно обслужване;  • Подобрено трансгранично сътрудничество в сферата на здравеопазването в региона Велико Търново - Телеорман;   • Повишена информираност за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване;   • Проучване на добри практики в областта на предоставянето на трансгранични медицински услуги и помощ;  • Внедряване на нови технологии за здравеопазването. Постигнати резултати от осъществения проект: • Изготвяне на Кодекс за професионална етика при предоставянето на трансгранични здравни услуги.  • Провеждане на специализирано обучение на общо 60 български и румънски лекари по международните изисквания и стандарти за трансгранично здравно обслужване.  • Подобрено трансгранично сътрудничество в сферата на здравеопазването в региона Велико Търново - Телеорман.   • Повишена информираност за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.  • Проучване на добри практики в областта на предоставянето на трансгранични медицински услуги и помощ. Период на изпълнение: 24.08.2013 - 23.08.2014 г. Обща стойност на проекта: 69 127.00 euro Партньор по проекта: Община Лясковец и Окръжна Медицинска ассоциация Телеорман, Александрия

Допълнителна информация:
Прессъобщение начална пресконференция
Прессъобщение финална пресконференция
Кодекс за професионална етика при предоставянето на трансгранични здравни услуги