Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 април 2024 г. и на заседания на постоянни комисии на 22 април 2024 г 19.04.2024 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.04.2024 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 1.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2024 година в Община Лясковец. 2.Отчет за читалищната дейност в Община Лясковец през 2023 година. 3.Приемане на Общинската програма за закрила на детето на Община Лясковец за 2024 г. 4.Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги при Община Лясковец. 5.Приемане на изменение на Решение № 47/12.02.2024 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2024 г. 6.Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Община Лясковец, на кметовете на кметства и на Председателя на Общински съвет Лясковец, считано от 01.01.2024 г. 7.Съгласие за предоставяне средства по възмездна финансова помощ от страна на Община Лясковец за управление на Многофондова стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”. 8.Закупуване на оборудване за доброволно формирование ВТ 44-01 към Община Лясковец. 9.Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието и храните - Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”. 10.Одобряване на изразходените средства за командировка на Председателя на Общински съвет Лясковец и на Кмета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2024 година. 11.Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Повишаване на туристическият потенциал на община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, М07 – Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.757, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие. 12.Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти в населените места на територията на Община Лясковец, с четири броя информационни и рекламни съоръжения разположени на територията на гр. Лясковец. 13.Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ГЕМАРК“ ЕООД с ЕИК 202940315, със седалище и адрес на управлението: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 43 Б, представлявано от Георги Андреев - управител, за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ III-за ПСД, кв. 132 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец“, находящ се в улица в частта от о.т. 380-375-374 до урегулиран поземлен имот (УПИ) III-за ПСД, кв. 132 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ Лясковец. 14.Сключване на Допълнително споразумение № 1 към Споразумение за сътрудничество от 23.10.2023 г. между страните: Община Лясковец, „ГЛОРИЯ МЕБЕЛ“ ООД с ЕИК 104684881, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Дружба” № 10, вх. Б, ет. 2, представлявано от Юлиян Петров Петров в качеството му на управител и „КОЛОРИТ ПРЕС“ ООД с ЕИК 104635069, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Иван Момчилов” № 4, представлявано от Пламен Красимиров Генчев в качеството му на управител, за реализацията на обект: „Изграждане на пътна връзка между Републикански път II-53 „Поликраище - Горна Оряховица – Лясковец - Елена“ с о. т. 7-8-9-10, от км. 13+074 до км 13+150 и улица с о. т. 2009-2010-2011 по ПУП на гр. Лясковец“, находящ се на територията на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 15.Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС), през 2024 година и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му. 16.Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №1353, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) IV1353 в кв. 67 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец. 17.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно ел. захранване от ВЕЛ 20 kV „Енчо Стайков 2“ на „Мрежова фотоволтаична система с постояннотокова мощност 999,6 kWp и максимална изходна мощност 1000kW“, находящ се в поземлен имот (ПИ) 44793.151.32 и 44793.151.33 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 18.Провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново. График на заседания на постоянни комисии на Общински съвет - Лясковец през месец април 2024 г., понеделник – 22 април 2024 г.: 18:00 часа – ПК „Бюджет и финанси”: 1.Приемане на изменение на Решение № 47/12.02.2024 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2024 г. 2.Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Община Лясковец, на кметовете на кметства и на Председателя на Общински съвет Лясковец, считано от 01.01.2024 г. 3.Съгласие за предоставяне средства по възмездна финансова помощ от страна на Община Лясковец за управление на Многофондова стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”. 4.Закупуване на оборудване за доброволно формирование ВТ 44-01 към Община Лясковец. 5.Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието и храните - Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”. 6.Одобряване на изразходените средства за командировка на Председателя на Общински съвет Лясковец и на Кмета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2024 година. 18:20 часа – ПК „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм“: 1.Приемане на Общинската програма за закрила на детето на Община Лясковец за 2024 г. 2.Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги при Община Лясковец. 18:30 часа – ПК „Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на Правилника, контрол на решенията”: 1.Отчет за читалищната дейност в Община Лясковец през 2023 година. 18:40 часа – ПК „Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението”: 1.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2024 година в Община Лясковец. 2.Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти в населените места на територията на Община Лясковец, с четири броя информационни и рекламни съоръжения разположени на територията на гр. Лясковец. 3.Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ГЕМАРК“ ЕООД с ЕИК 202940315, със седалище и адрес на управлението: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 43 Б, представлявано от Георги Андреев - управител, за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ III-за ПСД, кв. 132 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец“, находящ се в улица в частта от о.т. 380-375-374 до урегулиран поземлен имот (УПИ) III-за ПСД, кв. 132 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ Лясковец. 4.Сключване на Допълнително споразумение № 1 към Споразумение за сътрудничество от 23.10.2023 г. между страните: Община Лясковец, „ГЛОРИЯ МЕБЕЛ“ ООД с ЕИК 104684881, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Дружба” № 10, вх. Б, ет. 2, представлявано от Юлиян Петров Петров в качеството му на управител и „КОЛОРИТ ПРЕС“ ООД с ЕИК 104635069, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. „Иван Момчилов” № 4, представлявано от Пламен Красимиров Генчев в качеството му на управител, за реализацията на обект: „Изграждане на пътна връзка между Републикански път II-53 „Поликраище - Горна Оряховица – Лясковец - Елена“ с о. т. 7-8-9-10, от км. 13+074 до км 13+150 и улица с о. т. 2009-2010-2011 по ПУП на гр. Лясковец“, находящ се на територията на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 5.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно ел. захранване от ВЕЛ 20 kV „Енчо Стайков 2“ на „Мрежова фотоволтаична система с постояннотокова мощност 999,6 kWp и максимална изходна мощност 1000kW“, находящ се в поземлен имот (ПИ) 44793.151.32 и 44793.151.33 по КККР на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 6.Провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново. 19:00 часа – ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”: 1.Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Повишаване на туристическият потенциал на община Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, М07 – Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20) от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.757, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие. 2.Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС), през 2024 година и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му. 3.Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №1353, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) IV1353 в кв. 67 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.