Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 21 декември 2023 г. и на заседания на постоянни комисии на 18 декември 2023 г 15.12.2023 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 21.12.2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 1.План за дейността на Общински съвет – Лясковец през първото полугодие на 2024 г. 2.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху движими вещи – частна общинска собственост. 3.Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. 4.Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец декември 2024 г. и План – сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 5.Приемане на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец (2023-2024 г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец за 2023 г.   График на заседания на постоянни комисии на Общински съвет - Лясковец през месец декември 2023 г., понеделник – 18 декември 2023 г.: 18:00 часа – съвместно заседание на: ПК „Бюджет и финанси”; ПК „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм“: 1.Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. 18:15 часа – съвместно заседание на: ПК „Бюджет и финанси”; ПК „Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на Правилника, контрол на решенията”: 1.Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец декември 2024 г. и План – сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 18:30 часа – ПК „Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм“: 1.Приемане на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец (2023-2024 г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец за 2023 г. 18:45 часа – ПК „Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението”: 1.План за дейността на Общински съвет – Лясковец през първото полугодие на 2024 г. 19:00 часа – ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”: 1.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху движими вещи – частна общинска собственост.