Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27 юли 2023 г. и на заседания на постоянни комисии на 24 юли 2023 г. 20.07.2023 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.07.2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. 2. План за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2023 г. 3. Годишен финансов отчет на „Медицински център I – Лясковец“ ЕООД за 2022 г. 4. Отменено Решение 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г., в частта му по т.3, с която на основание чл.21, ал.2, т.5, във връзка чл.38, ал.7, от ЗМСМА, са определени размерите на трудовите възнаграждения на кмета на Община Лясковец и кметовете на населените места в Общината, считано от 01.04.2022 г., съгласно Раздел III от Приложение №7 към същото Решение. 5. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2023 г. 6. Изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. 7. Оставане на училища от община Лясковец в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2023/2024 г. 8. Допълнение към Културен календар на Община Лясковец за финансиране издаването на историческите романи „Лъжливото зазоряване“ и „Самси Бойчо, вехта войвода“, написани от Стоян Цонев Иванов - почетен гражданин на Община Лясковец от 2022 г. за особени заслуги към общината в областта на културата. 9. Одобряване на изразходените средства за командироване на Кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2023 г. 10. Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и С. А. Д. с ЕГН ………, за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ XXX2603, кв. 120 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец“, находящ се в общински местен път в частта от о.т. 618 до урегулиран поземлен имот (УПИ) XXX2603, кв. 120 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ Лясковец. 11. Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на обект „ФЕЦ“ с мощност 30 kW“, за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XV1363, кв. 84 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Джулюница, общ. Лясковец. 12. Одобряване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и създаване на пътна връзка между второкласен път II-53 част от републиканската пътна мрежа с о. т. 7-8-9-10 и обслужваща кв. 3 по ПУП на гр. Лясковец улица с о. т. 2009 -2010 – 2011. 13. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за имот, попадащ извън границите на урбанизираната територия, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.258.18 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Брода”. 14. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на мрежова фотоволтаична система находяща се в ПИ 37664.210.24“, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37664.210.47 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Козаревец, общ. Лясковец. 15. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: „Външно ел. захранване с кабел НН от БКТП „Тотал Вини“ на масивна сграда“. 16. Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия HH за електрозахранване на УПИ XVII 2512,2513,2514, за фотоволтаици“, находящ се по ул. „Никола Козлев“ от урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII за трафопост и озеленяване в кв.114 до УПИ XVII 2512,2513,2514, за фотоволтаици в кв. 124 и по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 17. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му. 18. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и прекратяване на съсобствеността между Община Лясковец и физическо лице върху недвижим имот. 19. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец   График на заседания на постоянни комисии на Общински съвет - Лясковец през месец юли 2023 година понеделник, 24 юли 2023 г.: 18:00 часа – ПК „Бюджет и финанси”: 1. Годишен финансов отчет на „Медицински център I – Лясковец“ ЕООД за 2022 г. 2. Отменено Решение 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г., в частта му по т.3, с която на основание чл.21, ал.2, т.5, във връзка чл.38, ал.7, от ЗМСМА, са определени размерите на трудовите възнаграждения на кмета на Община Лясковец и кметовете на населените места в Общината, считано от 01.04.2022 г., съгласно Раздел III от Приложение №7 към същото Решение. 3. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2023 г. 4. Изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. 5. Одобряване на изразходените средства за командироване на Кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2023 г. 18:30 часа – ПК „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”: 1. Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и С. А. Д. с ЕГН …, за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ XXX2603, кв. 120 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец“, находящ се в общински местен път в частта от о.т. 618 до урегулиран поземлен имот (УПИ) XXX2603, кв. 120 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ Лясковец. 2. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му. 3. Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и прекратяване на съсобствеността между Община Лясковец и физическо лице върху недвижим имот. 18:45 часа – ПК „Инфраструктура, благоустройство, околна среда, ред, законност, безопасност на движението”: 1. Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на обект „ФЕЦ“ с мощност 30 kW“, за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XV1363, кв. 84 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Джулюница, общ. Лясковец. 2. Одобряване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и създаване на пътна връзка между второкласен път II-53 част от републиканската пътна мрежа с о. т. 7-8-9-10 и обслужваща кв. 3 по ПУП на гр. Лясковец улица с о. т. 2009 -2010 – 2011. 3. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за имот, попадащ извън границите на урбанизираната територия, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.258.18 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Брода”. 4. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на мрежова фотоволтаична система находяща се в ПИ 37664.210.24“, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37664.210.47 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Козаревец, общ. Лясковец. 5. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: „Външно ел. захранване с кабел НН от БКТП „Тотал Вини“ на масивна сграда“. 6. Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия HH за електрозахранване на УПИ XVII 2512,2513,2514, за фотоволтаици“, находящ се по ул. „Никола Козлев“ от урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII за трафопост и озеленяване в кв.114 до УПИ XVII 2512,2513,2514, за фотоволтаици в кв. 124 и по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 19:15 часа – ПК „Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на Правилника, контрол на решенията”: 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. 2. План за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2023 г. 3. Оставане на училища от община Лясковец в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2023/2024 г. 4. Допълнение към Културен календар на Община Лясковец за финансиране издаването на историческите романи „Лъжливото зазоряване“ и „Самси Бойчо, вехта войвода“, написани от Стоян Цонев Иванов - почетен гражданин на Община Лясковец от 2022 г. за особени заслуги към общината в областта на културата.