Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 ноември 2022 г. 18.11.2022 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 24.11.2022 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Предложение до Общински съвет – Лясковец за брой и места за проектиране за изграждане на съоръжения за ограничаване на скоростта на движението по ул. „Трети март“ и ул. „Васил Левски“ в гр. Лясковец. 2. Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г. 3. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г. 4. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Лясковец за 2023 г. 5. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Кабелна линия 20 kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец“, „Армако“ АД – „Аркус“ АД“, за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.257.252 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 6. Изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2022 г., предоставяне под наем по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за срок от 10 години, на част от имот – публична общинска собственост, представляващ част от помещение, находящо се на втория етаж в югозападната част на сградата на Кметство Мерданя, с адрес: с. Мерданя, общ. Лясковец, пл. „Свобода“ № 5, ведно със съответните части от покривното пространство на сградата, необходими за поставяне на преместваеми телекомуникационни съоръжения и отмяна на Решение № 401/28.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец. 7. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец