Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 9 септември 2022 г. 05.09.2022 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 09.09.2022 г. (петък), от 18:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1. Утвърждаване броя на паралелките с ученици под определения минимум на територията на община Лясковец за учебната 2022/2023 година и определяне размера на допълнителните средства за маломерните паралелки. 2. Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно общо събрание. 3. Приемане на Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребално-обредната дейност, ползването и благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията на Община Лясковец. 4. Допълване и поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 441/25.08.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за изменение на Приложение № 14 към Решение № 391/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за даване на съгласие Кметът на Община Лясковец да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост. 5. Приемане на изменение на Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г. 6. Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, изменено с Решение № 139/19.07.2016 г., Решение № 357/25.01.2018 г., Решение № 498/31.01.2019 г., Решение № 567/25.07.2019 г., Решение № 584/21.08.2019 г., Решение № 185/08.12.2020 г., Решение № 213/28.01.2021 г., Решение № 325/28.10.2021 г. и Решение № 325/28.10.2021 г., изменено с Решение № 338/04.11.2021 г. на Общински съвет - Лясковец. 7. Увеличаване на плана на приходната и разходната част на бюджета и предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2022 г.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец