Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 24 февруари 2022 г. 17.02.2022 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 24.02.2022 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в сградата на бивше НУ „Никола Козлев“ гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 76, при следния проект за дневен ред: 1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.08.2021 г. до 31.12.2021 г. 2. Утвърждаване на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо ползване за стопанската 2022/2023 г. 3. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Изграждане „Кабелна линия 20kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец, „Армако“ АД – „Аркус“ АД. 4. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПР – ПЗ) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV817 – за производствено складови дейности в кв. 18А по плана на с. Козаревец, общ. Лясковец и улица с о.т. 24 – 34б – 36а, с цел разширение на съществуваща складова база. 5. Питания.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец