Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 29 декември 2016 г. 27.12.2016 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.12.2016 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане на изменение и допълнение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 г. 2. Приемане и изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец. 3. Приемане на изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец. 4. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 5. Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2017 г. 6. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2017 г. и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 7. Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд на Община Лясковец, с начин на трайно ползване „полски път” на ползватели за стопанската 2016/2017 г. 8. Информация за есенните селскостопански дейности - получена продукция и сеитба. 9. Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2016 г. 10. План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2017 г. 11. Питания.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец