Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 7 септември 2016 г. 02.09.2016 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 07.09.2016 г. (сряда), от 18:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2016/2017 година. 2. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870” гр.Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 3. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на гр.Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 4. Предложение на Съвета на директорите на „Лясковски лозя” АД за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството и промени в устава на дружеството. Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец