Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 23 юни 2016 г. 20.06.2016 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 23.06.2016 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Лясковец. 2. Изменение и допълнение на Решение № 53/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2016 г. 3. Годишен финансов отчет на „ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец за 2015 г. 4. Изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. 5. Изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Лясковец. 6. Инициатива за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми, живущи в община Лясковец. 7. Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществена подготовка за жътвената кампания за стопанската 2015/2016 г., сравнена с предходната стопанска 2014/2015 г. 8. Решение за одобряване на Подробен устройствен план за застрояване и Парцеларен план, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имот извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот с № 258014 по Картата на възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Брода”. 9. Разпореждане с имот - частна общинска собственост. 10. Изключване на имот - частна общинска собственост от годишния план за приватизация и включването му в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 г. 11. План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2016 г. 12. Питания. 13. Предложения за удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец” и с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.