Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28 април 2016 г. 22.04.2016 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.04.2016 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2016 г. 2. Съгласие за осигуряване на финансов ресурс под формата на временна финансова помощ от страна на Община Лясковец за управление на Стратегия за местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”. 3. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2016 г. 4. Годишен финансов отчет на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД за 2015 г. 5. Приемане „Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в община Лясковец през периода 2016 - 2018 година” и План за изпълнение на Стратегията за 2016 г. 6. Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2015 г. 7. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2016 г. в Община Лясковец. 8. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на две помещения в сграда за обществено обслужване, с местонахождение: гр.Лясковец, ул. „Бузлуджа” № 1, намираща се в УПИ VІІ, в квартал 29 по плана на гр.Лясковец, в полза на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”. 9. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на ЗОС през 2016 г. – 2 бр. предложения. 10. Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на ЗОС, през 2016 г. – 2 бр. предложения. 11. Откриване процедура за отдаване под аренда на имот - частна общинска собственост. 12. Питания.