Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 25 февруари 2016 г. 18.02.2016 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.02.2016 г. (четвъртък), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2015 г. 2. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец. 3. Кандидатстване на Община Лясковец като водещ партньор с проектно предложение по втора покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014 - 20120 г.”, по приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион”. 4. Утвърждаване на Списък на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016/2017 г., както и определяне на правила за ползване на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние. 5. Решение за одобряване на Подробен устройствен план за застрояване и парцеларен план, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имот извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот с № 123047 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Писунка”. 6. Обявяване на имот - публична общинска собственост, за частна общинска собственост поради отпаднало предназначение – 2 бр. предложения. 7. Разпореждане с имот - частна общинска собственост, включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 г. 8. Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 г. 9. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица - 2 бр. предложения. 10. Питания.