Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет-Лясковец на 27 декември 2012 г. 20.12.2012 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.12.2012 г. (четвъртък) от 17:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Осигуряване на собствения принос на Община Лясковец към финансирането на проект DIR-5112122-11-79 "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Велико Търново". 2. Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец. 3. Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси. 4. Утвърждаване такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2013 г. 5. Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2013 г. 6. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2013 г. и план-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите. 7. Приемане декларация за достъп до спорт в Община Лясковец. 8. План за работа на Общински съвет-Лясковец за първото полугодие на 2013 г. 9. Предоставяне на средства за подпомагане дейността на Общински съвет - Лясковец. 10. Питания.