Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В Община Лясковец започна дългоочаквания ремонт за внедряване на енергоспестяващи мерки на три обекта от общинската образователна инфраструктура 24.10.2012 В Община Лясковец започна дългоочаквания ремонт за внедряване на енергоспестяващи мерки на три обекта от общинската образователна инфраструктура На 08 Октомври 2012 г. Община Лясковец започна изпълнението на строително-ремонтните работи по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец”, финансиран по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/015 по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 - 2013”. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет. Договорът за строителство бе подписан в началото на месец Октомври 2012 г. с консорциум „Обединение образователна инфраструктура” ДЗЗД - гр. София, след проведена обществената поръчка. Консорциумът обединява четири фирми, а общо на обектите са ангажирани 80 работника. Общата стойност на строително – ремонтните работи е 1 122 743.61 лева, а срока за завършване на обекта е 4 месеца. Авторският надзор на обекта се осъществява от „Еневита” ЕООД, а независимия строителен надзор се осъществява от ЕТ „КИНИ – Петко Ангелов”. Договорът с Министерство на регионалното развитие и благоустройството бе подписан на 14.12.2010 г. и от тогава започна реализацията на проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр. Лясковец”. Основната цел на проекта е насочена към създаване условия за прилагане на мерки за енергийна ефективност, допринасящи за устойчиво интегрирано развитие, конкурентност на жизнената среда и по-добро ниво на образователния процес в общинската образователна инфраструктура на град Лясковец. Изпълнението на строително-монтажни работи (СМР) за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на Община Лясковец, включва следните дейности на предвидените обекти: - подмяна на дървена дограма с прозорци от PVC профили и врати от алуминиеви профили с прекъснат термомост; полагане на топлоизолация по външни стени; ремонт на покриви и частична подмяна на дървена покривна конструкция, направа на хидроизалация, нова отводнителна система; вътрешен ремонт в помещения, топлоизолация на подове с минерална вата и полагане на нови подови настилки - винилова и гранитогрес, направа на окачени тавани гипсокартон на метална конструкция, включително топлоизолация минерална вата, боядисване на стени и тавани; реконструкция на отоплителна инсталация, демонтаж на съществуващата отоплителна инсталация, доставка и монтаж на ново оборудване в котелно, автоматично регулиране по външна температура, подмяна на електрическата инсталация в сградата, подмяна на осветителните тела с енергоефективни, нови ключове и контакти, ремонт и подмяна на елементи в електрическите табла. В рамките на проекта за първи път на общинска сграда – Детска ясла „Мир” ще се изгради инсталация за производство на битова гореща вода чрез монтиране на 10 слънчеви колектора. С осъществяване на мащабното строителство за въвеждане на мерки за енергийна ефективност се очаква да бъдат реализирани икономии от спестена енергия от 327 278 kwh/год., както и да бъдат оптимизирани разходите за отопление на общинските образователни сгради. Общата стойност на проектното предложение възлиза на 1 551 793 лева, като проекта ще се осъществява в продължение на 24 месеца. Настоящия проект се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България. Собствено участие на Община Лясковец в размер на 224 477 лева.

В Община Лясковец започна дългоочаквания ремонт за внедряване на енергоспестяващи мерки на три обекта от общинската образователна инфраструктура