Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 27.09.2012 г. 26.09.2012 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет-Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.09.2012 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост. 2. Решение за съгласуване на Подробен устройствен план - парцеларни планове за трасета на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на площадка № 5 - Регионално депо за неопасни отпадъци на Сдружение "За чисти селища" на Общини Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, попадащи на територията на община Лясковец. 3. Кандидатстване на Община Лясковец с проект: "Местност "Светицата" - новата туристическа атракция с историческа значимост на Община Лясковец" по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна инициативна група Лясковец - Стражица". 4. Обявяване имот публична общинска собственост за частна общинска собственост – 2 броя предложения. 5. Провеждане публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост – 2 броя предложения. 6. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице. 7. Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2012 година, по реда на ЗОС. 8. Актуализиране Годишния план за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, през 2012 година. 9. Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в УПИ І - за гаражи и обслужване, в кв.2 по ПУП на гр.Лясковец. 10. Учредяване безвъзмездно право на строеж на Мюсюлманско настоятелство с.Добри дял. 11. Приемане вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2012 година. 12. Допълване списъка на пътуващите учители и служители в Община Лясковец за 2012 година. 13. Допълнение на Решение № 192/11.09.2012 г. на Общински съвет -Лясковец, относно утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2012/2013 година. 14. Питания.