Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Елена започна своята подготовка по осъществяването на първия си проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година 13.09.2012 Община Елена започна своята подготовка по осъществяването на първия си проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година На 13.08.2012 г. се сключи договор между Община Елена и Министерство на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец - Златарица”. Основна цел: Да подкрепи и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Елена – Лясковец – Златарица, които ще допринесат за диверсификация на туристическият продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. С реализацията на проектните дейности ще допринесе за развитието на конкурентноспособни културно-исторически продукти, способни да привлекат значителен брой наши и чужди посетители и туристи и ще бъдат подкрепени по-слабо развитите туристически локации като Община Златарица и Лясковец, притежаващи значителен допълващ туристически потенциал. Пряко и положително повлияни ще са туристическият бизнес в общината и настоящи и бъдещи туристи, а в дългосрочен план на равнище общност, повлияни ще са и крайните бенефициенти (населението на трите общини). Изпълнението на проекта ще допринесе в дългосрочен план за повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на района, и като цяло за подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции и продукти на територията на общината, посредством осъществяване на предвидените по проекта дейности за разработване на комплексен регионалeн туристически продукт, реклама и маркетинг, подготовка и участие в пет национални и три международни специализирано изложения. Основните дейности заложени в проекта, са свързани с разработване на туристически пакети, рекламна дейност, участия в международни, национални и регионални туристически борси, изложения, с изследвания и оценки. Изпълнението на проекта включва няколко основни етапа. Първият етап по проекта включва дейността по организацията и управлението от изпълнението на проекта. В процеса на изпълнение на дейността ще се извърши подготовка за изпълнението на последващи действия – избор на изпълнители, доставчици на услуги, консултации. Основна роля в за изпълнението на проекта ще има екипът за управление на проекта, който екип бе сформиран със заповед на Кмета на община Елена в средата на месец август. Екипа по управление на проекта ще работи активно по изпълнение на дейностите, заложени в плана за изпълнение на проекта. В рамките на изпълнение на проекта е изготвен и изпратен за одобрение график за провеждане на обществени поръчки, след одобрението ще на графика ще се пристъпи към изпълнение на предвидените обществени поръчки съгласно одобрения график от страна на УО на ОПРР. Във връзка с изпълнение на проекта е сформирана Надзорна комисия. В нея влизат представители на ръководствата на трите общини и експерти в областта на туризма. Комисията ще се събира минимум един път на тримесечие и ще се дискутира изпълнението на проекта. Към настоящия момент е проведена първата работна среща на Надзорната комисия, на която е бе представен Доклад за изпълнение на дейностите както и задачите, които предстоят за да се изпълнят заложените дейности от страна на екипа за управление на проекта. Предвижда се следващото заседание на Надзорната комисия да се проведе през месец ноември. Стойност и продължителност на проекта: Общата стойност на проекта е 486 164 лв, продължителността на проекта е 21 месеца.

Община Елена започна своята подготовка по осъществяването на първия си проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година