Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 26.04.2012 г. 24.04.2012 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.04.2012 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Годишен доклад за дейността на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД за 2011 г. и предложение, във връзка с неразпределената печалба на дружеството за 2011 г.   2. Искане от НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец за отпускане на средства за дофинансиране на транспортните разходи на отборите по гимнастика.   3. Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2011 г.   4. Информация за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето - 2011 г.   5. Информация за изпълнение на Общинската програма за развитие на социалните услуги в община Лясковец през 2011 г.   6. Информация за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в община Лясковец.   7. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2012 г. в община Лясковец.   8. Промяна начина на трайно ползване на част от имот - публична общинска собственост.   9. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.   10. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост.   11. Включване на имот - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2012 г.   12. Съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот с № 113040, отразен с начин на трайно ползване „полски път” по Картата за възстановената собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Добревец” и приобщаването му към новообособен урегулиран поземлен имот с № 113049, като се измества трасето му по южната и западната граници, изцяло в поземлен имот с № 113048. 13. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2012 г.   14. Питания.