Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Лясковец на 28.02.2012 г. 27.02.2012 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.02.2012 г. (вторник) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Отчет на бюджета на Община Лясковец за 2011 година. 2. Създаване на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити с предмет на дейност: Опазване, изграждане и поддържане на зелената система на Община Лясковец, стопанисване и почистване на паркове, градини и обществени зони за отдих, поддържане, опазване и озеленяване на зелени площи за широко обществено ползване на територията на общината. 3. Поемане на общински дълг-кредит от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009/010 по ОП „Регионално развитие 2007-2013” – 2 броя предложения. 4. Даване съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект по ОП „Регионално развитие”, приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011. 5. Присъединяване на Община Лясковец към Сдружение "Асоциация Общински гори". 6. Определяне и утвърждаване възнаграждението на председателя на Общински съвет – Лясковец, считано от 01.03.2012 г. 7. Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 97/24.04.2008 г. на ОбС-Лясковец. 8. Определяне правила за ползване на мери и пасища, стопанисвани от Община Лясковец, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние. 9. Предоставяне на земеделски имоти - частна общинска собственост, безвъзмездно за управление на ЦДГ "Щастливо детство" с.Добри дял. 10. Приемане Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост по реда на ЗПСК през 2012 г. 11. Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост по реда на ЗОС през 2012 г. 12. Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за разпореждане с имоти - частна общинска собственост. 13. Отдаване под наем на имот в част от публична общинска собственост. 14. Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Генчо Ноев Ноев и Румяна Георгиева Ноева от гр.В.Търново. 15. Питания.