Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Местна инициативна група "Лясковец - Стражица" обявява първа покана за прием на проекти към Стратегия за местно развитие, чрез открита процедура за конкурентен подбор 20.02.2012 На основание Решение № 1 / СМР-01/27.01.2012г. на УС на МИГ за отваряне на Първи прием на проекти, финансирани от Стратегия за местно развитие на МИГ; на основание на Заповед № 9 / 20.02.2012 г. на Изпълнителния директор на МИГ за публикуване на Първа покана за прием на проекти, финансирани от Стратегия за местно развитие на МИГ; съгласно Заповеди № 03,0 4, 05, 06, 07, 08 и 09 /20.02.2012г. на Председателя на УС на МИГ; при спазване на Процедурите за изпълнение на Стратегия за местно развитие с № 41-03-44/30.08.2010г. и Наредба 23/18.12.2009г. на МЗХ. Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мерките от Първа покана за финансиране проекти към Стратегия за местно развитие на МИГ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в изпълнение на договор за финансиране по мярка 41 и мярка 431-1 с № РД – 50 – 140 / 13.10.2011 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФ ”Земеделие-РА” и СНЦ ”МИГ – Лясковец - Стражица” за периода 2011г.-2015г. Обща сума за финансиране на проекти към Стратегия за местно развитие на МИГ”Лясковец-Стражица” по обявена Първа покана е в размер на 1 692 000 лева. ОБЯВЕНИ МЕРКИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ ПО ПЪРВА ПОКАНА с бюджет и период на прием: 05 март 2012г. до 21 май 2012 г. - Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”: бюджет: 56 000 лв. Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”: 490 000 лв. Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”: 200 000 лв. Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”: 200 000 лв. .Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони": 320 000 лв. Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”: 384 000 лв. Мярка „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3”: 42 000 лв. Предстои публикуване на Комплект с документи за кандидатстване по всяка от обявените 7 мерки за финансиране на проекти. Основни изисквания, свързани с обявения прием на заявления по мерките за финансиране на проекти: За всички мерки в СМР се прилагат: - изискванията за допустимост на дейностите, разходите и кандидатите/получателите на помощта, и размерът (интензитетът) на финансовата помощ, определени в съответните мерки, както и изискванията по прилагане на мярка 41 - съгласно Регламент 1698/2005 и ПРСР (2007 – 2013 г.); - изискванията по чл. 11 ал. 5 от Наредба 23 от 18 декември 2009 г., респективно, изискванията за допустимост на дейностите, разходите и кандидатите/получателите на помощта, както и размерът (интензитетът) на финансовата помощ, определени в актуалните текстове на наредбите, определящи условията и реда за подпомагане по съответните мерки. Към всички мерки от СМР се прилагат и всички изисквания на европейското и националното законодателство, свързани със съответните дейности по мерките. Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по мерките от Стратегията за местно развитие на МИГ Лясковец-Стражица за обявения Първи прием. Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006, за минимална помощ (de minimis) за мерките от ос 3, с изключение на публични инвестиции, при които общините са получатели на помощта (бенефициенти). Общата публична помощ, отпускана на един получател (бенефициент) през който и да е период от три финансови години от всички източници на помощ предвид правилата за минимална помощ (de minimis) не трябва да превишава 200 000 евро. Дейностите по проектите трябва да се осъществяват на територията на МИГ Лясковец-Стражица. При дейности за строителство/реконструкция, кандидатите трябва да представят технически проект на етапа на кандидатстване, с изключение на мерки 321 и 322, при които изготвянето на технически проект може да е част от инвестиционния проект; Заявленията за подпомагане, когато е приложимо, следва да са в съответствие с действащото българско законодателство в областта на инвестиционното проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията. Когато проектите предвиждат инвестиции със стопанска цел, всички кандидати трябва да представят бизнес план – мерки 121, 311 и 312. Инвестиционните проекти по мерки 321 и 322 трябва да са съобразени с приоритетите на Общинския план за развитие 2007-2013 на съответната община. Допустими получатели на финансова помощ по СМР са: 1. Земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.); 2. Земеделски стопани, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол; 3. Собственици на гори; 4. Признати организации на производители; 5. Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите; 6. Общини на територията на МИГ „Лясковец-Стражица”; 7. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 8. Читалища, вписани по Закона за народните читалища; 9. Граждански дружества, учредени по Закона за задълженията и договорите – само за мярката по чл. 52, т. b, т. ii от Регламент № 1698/2005 г. (Мярка 322) 10. Местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията; 11. Физически лица. Кандидатите трябва да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище - за еднолични търговци и юридическите лица на територията на МИГ „Лясковец-Стражица”. Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи клон на територията на МИГ-а, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили клона, нямат седалище на територията на МИГ. Кандидатите се подпомагат при условие, че: - Нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”. Кандидатите – еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, не са в открито производство по обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност; Кандидатите – еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, не са в производство по ликвидация; Нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общини. Едноличните търговци, юридическите лица – търговци, и кооперациите са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Подаване на заявления: - Началната дата и час за подаване на заявления за подпомагане по тази обява е 09.00ч. на 5 март 2012г. - Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане по тази обява е 18.00ч. на 21 май 2012г. Заявленията за подпомагане се подават съгласно Насоките за кандидатстване към настоящата покана. Необходимата за кандидатстване документация по мярката е публикувана на интернет страницата на МИГ ”Лясковец-Стражица” http://www.mig-zaedno.eu, на интернет страницата на МЗХ http://www.prsr.government.bg, на страницата на ДФ ”Земеделие-РА” http://www.dfz.bg, а също така може да бъде получена и от офиса на МИГ ”Лясковец-Стражица” всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа. Екипът на МИГ ”Лясковец-Стражица” ще предоставя консултации на потенциални кандидати по следните начини: - устни консултации: в офиса на МИГ в следните дни: - За територията на Лясковец: всеки първи и трети вторник на месеца от 09.00ч.-18.00ч. - За територията на Стражица: всеки втори и четвърти петък на месеца от 09.00ч.-18.00ч. - Писмени консултации: по зададен писмено въпрос чрез електронната страница на МИГ http://www.mig-zaedno.eu – рубрика „контакти” и въпроси), по електронна поща: e-mail-mig_zaedno@abv.bg или получен в офиса на МИГ – отговаря се по електронна поща със срок за отговор до 7 календарни дни. - Eкипът на МИГ обобщава и публикува в електронната страница на МИГ постъпилите въпроси от страна на потенциалните бенефициенти и отговорите, групирани по мерки. - Консултиране по време на предвидените информационни кампании за бенефициенти съгласно утвърден Годишен План за информационни и консултационни дейности, съобразно графика за отваряне на мерките, публикуван на интернет страницата на МИГ ”Лясковец-Стражица” http://www.mig-zaedno.eu. - Консултиране в населените места от територията на МИГ ”Лясковец-Стражица” по график, предварително обявен в публичното пространство, информационни източници и регионални медии. - Информация по обявената покана може да бъде намерена и във всяка от 28-те Информационни точки по населени места на територията на МИГ ”Лясковец-Стражица”. Проектните предложения се подават на следния адрес: Гр. Лясковец, обл. Велико Търново, Ул.”Трети март” № 1, ет. 2, офис 1. Проектните предложения се подават в офиса на МИГ единствено след предварително обаждане и записване на час при експерта на МИГ, който потвърждава на кандидата денят и часът за прием на документите. Лица за контакт: - Изпълнителен директор: Мария Маринова: mariamar@abv.bg, тел: 0878/779101, 0894/621164 - Експерт: Мария Петкова: id_pp_maria@abv.bg, тел. 0894/621167 - Ел. поща на МИГ ”Лясковец-Стражица: mig_zaedno@abv.bg

Местна инициативна група "Лясковец - Стражица" обявява първа покана за прием на проекти към Стратегия за местно развитие, чрез открита процедура за конкурентен подбор