Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Нов социален проект стартира в Община Лясковец 08.02.2012 В Община Лясковец стартира схема BG051PO001-1.1.03 „Развитие”, проект „Нов избор – развитие и реализация”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Дейностите, които се предвиждат са обучение за придобиване на професионална квалификация на 58 безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда”, с цел тяхното последващо включване в заетост за 12 месеца. Общината ще разкрие работни места с обект Общинска администрация, на които ще наеме одобрените от нея обучени лица. Три са професионалните направления - „Помощник пътен строител”, „Помощник в строителството” и „Организатор спортни прояви и първенства”. След приключване на обученията, кметът на Община Лясковец ще назначи на трудови договори за 1 година 33 безработни лица на длъжност „Помощник пътен строител”, 14 лица на длъжност „Помощник в строителството” и 3 безработни лица на длъжност „Организатор спортни прояви и първенства”. Разпределени по населени места – в гр. Лясковец – 22 лица, в с. Добри дял – 14 лица, в Джулюница и Козаревец – по 3 лица, а в Драгижево и Мерданя – по 4 лица. За Община Лясковец това е втори етап на кандидатстване и одобрение по схема „Развитие” на ОП „Развитие на човешките ресурси” - това каза Невена Петрова, експерт в общинска администрация. „През 2010 г. Общината обучи и назначи 27 безработни лица на длъжност „Помощник пътен строител”, 7 лица на длъжност „Електромонтьор” и 11 души на длъжност „Озеленител”. Беше осигурена заетост от 12 месеца на безработни лица от следните целеви групи: над 50 години, продължително безработни лица и младежи до 29 години”. Община Лясковец през последните години показа, че е значим работодател, участващ по националните и европейски програми и мерки за заетост, за което говори и ниския процент на безработица в общината. Лицата, регистрирани в Дирекция Бюро по труда, с основно, начално или по-ниско образование се наемат единствено на работа по програмите и мерките за заетост.