Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Приключи изпълнението на строително-ремонтните работи по обектите, включени в най – мащабния проект на Община Лясковец за благоустрояване на централната градска част 07.02.2012 Приключи изпълнението на строително-ремонтните работи  по обектите, включени в най – мащабния проект на Община Лясковец за благоустрояване на централната градска част На 26 Януари 2012 г. консорциум „Пътни строежи – Хит” Велико Търново приключи изпълнението на строително ремонтните работи на обектите включени за изпълнение по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”, по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-05/2097/010, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013” със средства от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Изпълнението на строително ремонтните работи започна в началото на месец юли и продължи 7 месеца. С изпълнението на строително-ремонтните работи се благоустрои изцяло централната градска част на града, бяха създадени нови зони за отдих, осигурена достъпна среда за хората с увреждания, изградени съвременни и безопасни детски площадки, подобрена уличната и тротоарна настилка на централни градски улици, като бяха постигнати следните резултати: Обект 1: Реконструкция на Голям градски парк - реконструирани и изградени 3 500 кв. м. алейна мрежа, възстановена съществуваща растителност и озеленени над 8 800 кв.м. зелени площи, засадени иглолистни и широколистни дървета и храсти, изградени две водни площи – декоративен воден фонтан и каскада на три нива, изградена детска игрова зона на площ от 1800 кв.м. с монтирани 7 детски съоръжения за деца от 3 до 12 години, изградена комбинирана автоматична поливна система, монтирани 61 броя осветителни тела и монтирани 76 бр. пейки и 57 броя кошчета. Обект 2: Реконструкция на Малък градски парк - реконструкция на настилки и изградени 2 100 кв. м. алейна мрежа, възстановена съществуваща растителност и озеленени 3 135 кв.м. зелени площи, засадени иглолистни и широколистни дървета и храсти, възстановена чешма в малък градски парк, изградена детска игрова зона на площ от 200 кв.м. с монтирани 4 детски съоръжения за деца от 3 до 12 години, изградена комбинирана автоматична поливна система, изградена 300 м. оградна система с 5 входа и монтирани 27 броя осветителни тела. Обект 3: Реконструкция на Централен площад гр. Лясковец и обособяване на пешеходна зона и зона за отдих –изградени 2430 м2 пешеходна зона и тротоарни настилки, оформени 1330 кв. м. зелени площи и засадена нова растителност, обособена панорамна площадка пред читалище „Напредък”, изградена рампа за достъп за хора с увреждания, изградена поливна система в зона за отдих, монтирани 49 декоративни осветителни тела, 18 броя пейки, 12 броя кошчета и 26 броя енергоспестяващи осветителни тела. Обект 4: Рехабилитация на централни градски улици – изцяло рехабилитирани централна улица “Трети март”, ул. “Иван Касабов” и улици, прилежащи към централен площад, извършена реконструкция на асфалтова настилка с дължина 1900 м., реконструирана 10193 кв. м. тротоарна настилка, подменени пътни и градински бордюри, положена постоянна вертикална и хоризонтална маркировка, обособени 15 ниши за поставяне на контейнери за смет, извършено повдигане на дъждоприемни и ревизионни шахти, оформени подходи за хора с увреждания по всички тротоари и възстановени 1030 кв.м. зелени площи и цветни градинки по ул. “Трети март”. Обект 5: Благоустрояване в квартал 5 – възстановяване и преустройство на обществена зона за отдих със спортна и детска площадка – възстановена зона за обществен отдих във вътрешно квартално пространство на площ от 1500 кв. м., изградена детска площадка за деца от 3 до 12 години с монтирани 5 детски уреда и пясъчник с тента, възстановена спортна площадка за ползватели от 12 до 18 години – монтиране на спортни уреди, оформяне на зона за бадминтон и тенис на маса, оформени кътове за отдих – изграждане на две беседки, монтиране на пейки и кошчета, изградено енергоспестяващо осветление – с монтирани 8 броя прожектори и 4 стълба и осигурена достъпна среда. Общата стойност на извършеното строителство по договора с изпълнителя възлиза на 3 562 874.49 лева, като община Лясковец участва със 236 400 собствено финансиране. Дейностите по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” продължават с подготовка за въвеждане в експлоатация на новоизградените обекти, както и с извършване на независим финансов одит на разходите по проекта. В рамките на проекта е извършен е контрол за безопасност на новоизградените детски площадки от лицензиран орган за контрол. С реализирането на строително ремонтните работи на обектите, включени в проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” изцяло се промени облика на град Лясковец, като града стана притегателно място за жителите и гостите на общината, предлагащо съвременни условия за отдих и почивка, безопасни детски площадки и достъпна среда.

Приключи изпълнението на строително-ремонтните работи по обектите, включени в най – мащабния проект на Община Лясковец за благоустрояване на централната градска част