Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 26.01.2012 г. 25.01.2012 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.01.2012 г. (четвъртък) от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Актуализация на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец за периода 2010-2014 година. 2. Стратегия за управление на общинската собственост на основание чл.8, ал.8 от ЗОС. 3. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост, по реда на ЗОС през 2012 година. 4. Отдаване под наем част от имоти - публична общинска собственост. 5. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет-Лясковец за четвъртото тримесечие на 2011 г. 6. Предложение за предвиждане на средства в бюджета на Община Лясковец за ремонт на покривната конструкция на Музея на гурбетчийското градинарство. 7. Питания.