Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец с поредния одобрен проект за създаване на общинско социално предприятие за озеленяване и поддръжка на паркове и зелени площи 18.11.2011 Единственият одобрен проект в област Велико Търново по схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 г. е отново на Община Лясковец. Одобреният проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец” на обща стойност 296 000 лева предвижда обособяване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство, което да осигури озеленяване и поддържане на общински зелени площи за широко обществено ползване, паркове, улици и градини, хигиенизиране на обществени зони за отдих, подобряване на зелената система на територията на община Лясковец. В рамките на проекта ще бъде извършен подбор на безработни лица и етнически малцинства, които ще бъдат привлечени за работа в социалното предприятие, като ще се разкрият 20 работни места за поддръжка на зелени площи, озеленяване и почистване. Също така в рамките на проекта ще бъде закупено специализирано оборудване и техника за извършване на дейностите по озеленяване и поддръжка, както и ще се осигурят материали за дейността на предприятието. Още на етапа на кандидатстване през месец Юли 2011 г. Общински съвет Лясковец даде съгласие за създаване на общинско предприятие, което да осъществява дейности по поддръжка и озеленяване на паркове и зони за отдих. В рамките на общинското предприятие ще бъдат разкрити 29 нови работни места, като 10 от тях ще бъдат в населените места на територията на общината – по две в петте кметства на територията на Община Лясковец. Друг принос от разкриването на общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” е, че ще се постигне оптимизация на разходите, които Община Лясковец прави за благоустрояване, озеленяване и почистване на зелените си площи на своята територия, ще се изгради функционираща система за поддръжка на зелените площи и ще се популяризира социалното предприемачество на територията на общината. Проектът ще бъде изпълняван в рамките на 16 месеца, след подписване но договора за безвъзмездна финансова помощ между община Лясковец и УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 г. До момента Община Лясковец е работила по 5 проекта финансирани от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, на обща стойност 865 000 лева.

Община Лясковец с поредния одобрен проект за създаване на общинско социално предприятие за озеленяване и поддръжка на паркове и зелени площи