Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Лясковец на 25.08.2011 година. 24.08.2011 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет-Лясковец, свиква общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.08.2011 г. (четвъртък) от 14.00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Допълнение и вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2011 година – 2 броя предложения.   2. Вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2011 година.   3. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.   4. Заявление относно закупуване на лозе в масив 155, парцел № 034.   5. Разпореждане с обект - частна общинска собственост.   6. Сключване на допълнително споразумение към приватизационен договор от 17.02.2009 г.   7. Питания.