Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Цветан Симеонов Цветков 01.06.2022 Съобщаваме ви, че Обявление №М-2805 #6 / 21.04.2022 г. и Обявление №М-2806 #5 / 21.04.2022 г. на Кмета на Община Лясковец са изпратени на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Получателят отсъства“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно с Обявление №М-2805 #6 / 21.04.2022 г. и Обявление №М-2806 #5 / 21.04.2022 г. на Кмета на Община Лясковец са публикувани на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и са поставени на таблото за съобщения в Общината. Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 01.06.2022 г.

Обявление №М-2805 #6 / 21.04.2022 г. и Обявление №М-2806 #5 / 21.04.2022 г.