Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Борис Петев Тожаров 19.01.2022 Уважаеми г-н Тожаров, уведомявам Ви, че по подадено от Вас заявление с вх. № ОА-02-6197/29.12.2021 г. за достъп до обществена информация е постановено Решение № 2/11.01.2022 г. за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация. На основание чл. 39 от Законът за достъп до обществената информация (ЗДОИ) във вр. чл. 93, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) Решение № 2/11.01.2022 г. за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация Ви е изпратено по пощата с обратна разписка по постоянния Ви адрес, посочен и в подаденото от Вас заявление за достъп до обществена информация. Решението за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е върнато в цялост на 13.01.2022 г. с гриф „Отсъства“. С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно с Решение № 2/11.01.2022 г. за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е публикувано на официалната интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg. Дата на публикуване на интернет страницата на Община Лясковец: 19.01.2022 г. След изтичането на 7 дни от публикуването на интернет страницата на Община Лясковец, Решение № 2/11.01.2022 г. за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация се смята за официално връченo.

Решение №2 / 11.01.2022 г.