Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Владислава Милчева Спасова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №26, ет. 4, ап. 10 10.09.2019 Съобщаваме ви, че Обявление №УТ-01-3349 / 17.07.2019 и Заповед №1410 / 11.07.2019 г. на Кмета на Община Лясковец са изпратени на постоянния ви адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №26, ет. 4, ап. 10. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Пратката не е потърсена от получателя“.  С оглед гореизложеното и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК е публикувано настоящото съобщение, както и Обявление №УТ-01-3349 / 17.07.2019 и Заповед №1410 / 11.07.2019 г. на Кмета на Община Лясковец на интернет страницата на Община Лясковец и на таблото за съобщения в Общината, като Обявлението ще се счита за връчено на 10.09.2019 г.   Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 10.09.2019 г.

Обявление №УТ-01-3349 / 17.07.2019 г. и Заповед №1410 / 11.07.2019 г.