Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 606 / 27.07.2023 Публикувано на 03.08.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 75
от заседание на ОбС, проведено на 27.07.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 606   ОТНОСНО: Одобряване на изразходените средства за командироване на Кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2023 г.   На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), по силата на възникналото въз основа на избор правоотношение, по което кметът на общината съгласно чл.38, ал.7 от ЗМСМА има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение, както и в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната (приета с ПМС № 72/30.12.1986 г.).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец одобрява разходите за командировки на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет на Община Лясковец, за второто тримесечие на 2023 г., както следва: за еднократно командироване за участие в годишната среща на местната власт, организирана от НСОРБ в КК „Пампорово“ – общо 60,00 лв.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/