Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 590 / 22.06.2023 Публикувано на 28.06.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 74
от заседание на ОбС, проведено на 22.06.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 590   ОТНОСНО: Удостояване на Димитър Иванов Щараков със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец“ за особени заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.   На основание чл.33, ал.1, т.2 и чл.21 ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец, мандат 2019 - 2023 година, във връзка с празника на град Лясковец – 29 юни.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец удостоява Димитър Иванов Щараков със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец“ за особени заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/