Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 587 / 22.06.2023 Публикувано на 28.06.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 74
от заседание на ОбС, проведено на 22.06.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 587   ОТНОСНО: Приемане Стратегия за управление на общинската собственост на основание чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост.   На основание чл.21, ал.1, т.12 във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.5, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец приема Стратегия за управление на общинската собственост на основание чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост, съгласно Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/