Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 585 / 22.06.2023 Публикувано на 28.06.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 74
от заседание на ОбС, проведено на 22.06.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 585   ОТНОСНО: Допълнение към Културен календар на Община Лясковец за месец септември 2023 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявата, допълнена в културния календар.   На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.18, ал.1 и ал.2, т.8 и т.9 от Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) и във връзка с изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Утвърждава допълнение към Културния календар за 16 септември 2023 г. – Отбелязване на 10 години от създаването на Група за обработен фолклор „Авлига“ при КПИ „Надежда“ - с. Мерданя - съгласно Приложение № 1. 2. Утвърждава допълнение към План-сметката за необходимите финансови средства в размер на 200 лв. за КПИ „Надежда“ – с. Мерданя, за месец септември 2023 г., съгласно Приложение № 2.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложения № 1 и № 2.