Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 584 / 22.06.2023 Публикувано на 28.06.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 74
от заседание на ОбС, проведено на 22.06.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 584   ОТНОСНО: Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в дейностите по бюджета на Община Лясковец за 2023 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец допълва списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в дейностите по бюджета на Община Лясковец за 2023 г., утвърден с т. 1.6. от Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 година до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., както следва: „№ 22. Пенка Добромирова Велкова – Старши експерт „Икономическа политика“ - от гр. Велико Търново до гр. Лясковец, считано от 03.04.2023 г.; № 23. Красимир Димитров Граховски - Ст. експерт „Безопасност на пътищата и култура на движението“ - от гр. Велико Търново до гр. Лясковец, считано от 03.05.2023 г.“  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/